Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw

[Regeling vervallen per 01-01-2018.]
Geldend van 01-01-2016 t/m 31-12-2017

Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw

Ingevolge artikel 45 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels betreffende de wijze van totstandkoming van overeenkomsten met betrekking tot zorg of tarieven en betreffende de voorwaarden in die overeenkomsten.

1. Reikwijdte

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling is van toepassing op zorgverzekeraars in de zin van artikel 1, onderdeel f, onder 1°, Wmg en zorgaanbieders in de zin van artikel 1, onderdeel c, Wmg.

2. Doel van de regeling

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling ziet op het proces waarin zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot overeenkomsten komen. De regeling beoogt de transparantie van dit proces voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars te vergroten.

3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-01-2018]

In deze regeling wordt verstaan onder:

4. Bekendmaking zorginkoopbeleid en procedure van zorginkoop

[Vervallen per 01-01-2018]

Zorgverzekeraars maken het zorginkoopbeleid en de procedure van de zorginkoop uiterlijk op 1 april voorafgaand aan het kalenderjaar of de kalenderjaren waarvoor de zorginkoop zal plaatsvinden bekend. Deze informatie betreft in ieder geval:

  • 1. de verschillende fasen waaruit de zorginkoop bestaat en de termijnen waarbinnen de zorgaanbieder onderscheidelijk de zorgverzekeraar in de verschillende fasen moeten reageren;

  • 2. de bereikbaarheid van de zorgverzekeraar gedurende de zorginkoop;

  • 3. het kwaliteitsbeleid dat de zorgverzekeraar bij de zorginkoop hanteert;

  • 4. de minimumeisen waaraan zorgaanbieders moeten voldoen om in aanmerking te komen voor een contract;

  • 5. in welke mate de zorgverzekeraar ruimte biedt voor innovatief zorgaanbod en, indien van toepassing, welke specifieke eisen de zorgverzekeraar stelt aan dergelijk innovatief zorgaanbod.

5. Voldoende beschikbaarheid

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 De zorgverzekeraar is vanaf het publiceren van de informatie, genoemd in artikel 4, tot het moment waarop de contracten gesloten zijn voldoende beschikbaar voor vragen en opmerkingen van zorgaanbieders.

  • 2 De zorgaanbieder is vanaf de datum, bedoeld in artikel 4, aanhef, tot het moment waarop de contracten gesloten zijn voldoende beschikbaar voor vragen en opmerkingen van zorgverzekeraars.

6. Redelijke termijn voor bestudering

[Vervallen per 01-01-2018]

De zorgverzekeraar neemt in het tijdspad voor het zorginkoopproces een redelijke termijn op voor de zorgaanbieders om het voorstel te bestuderen en vragen te stellen.

7. Bekendmaking van wijzigingen

[Vervallen per 01-01-2018]

  • 1 Indien de zorgverzekeraar een wijziging aanbrengt in de informatie zoals bekendgemaakt op grond van artikel 4, maakt hij dit tijdig bekend op dezelfde wijze waarop de bekendmaking van de eerdere informatie heeft plaatsgevonden.

  • 2 Wijzigingen na 1 april worden bij bekendmaking door de zorgverzekeraar gemotiveerd.

8. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 01-01-2018]

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2016 voor alle contracten die ingaan op 1 januari 2017 of een latere datum. Ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) zal deze regeling in de Staatscourant worden geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling Transparantie zorginkoopproces Zvw’.

Terug naar begin van de pagina