Regeling oudedagsvoorziening partners uitgezonden ambtenaren BZ

Geldend van 01-09-2018 t/m heden

Ministeriële regeling van 11 juli 2008, nr. HDPO/RR/AR-403/08, houdende regels inzake een tegemoetkoming in de kosten voor het treffen van een oudedagsvoorziening voor partners van uitgezonden ambtenaren (Regeling oudedagsvoorziening partners uitgezonden ambtenaren BZ)

De Minister van Buitenlandse Zaken,

Gelet op artikel 36 van het Reglement Dienst Buitenlandse Zaken;

In overeenstemming met de centrales van verenigingen van ambtenaren bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

Artikel 2. Tegemoetkoming in de kosten van partnerpensioen

 • 1 De uitgezonden ambtenaar heeft op zijn aanvraag aanspraak op een tegemoetkoming in de door hem of zijn partner op of na 1 januari 2008 gemaakte kosten voor een oudedagsvoorziening nadat hij in een kalenderjaar voor zijn partner krachtens artikel 14 van het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 gedurende een periode van ten minste drie maanden aanspraak heeft gemaakt op verhoging van zijn standplaatstoelage met een partnerdeel.

 • 2 Bij de vaststelling van de in het eerste lid bedoelde periode blijft buiten beschouwing tijd gedurende welke de partner ambtenaar is en het werkgeversdeel van de voor de partner aan de Stichting Pensioenfonds ABP verschuldigde pensioenpremie voor rekening van de werkgever van de partner komt.

 • 3 De tegemoetkoming is gelijk aan 200% van de in het eerste lid bedoelde kosten met een maximum van € 2.285,– bruto per kalenderjaar.

 • 4 Het in het derde lid genoemde bedrag wordt telkens aangepast aan de algemene salarisaanpassingen van het overheidspersoneel in de sector Rijk. Eventuele aanpassingen met terugwerkende kracht naar een datum op of voor de datum waarop een aanvraag als bedoeld in het eerste lid is ingediend, hebben geen invloed op de toe te kennen tegemoetkoming.

 • 5 HDPO kan dit artikel van overeenkomstige toepassing verklaren:

  • a. indien de ambtenaar of zijn partner vanwege bijzondere door HDPO erkende redenen tijdelijk niet op de standplaats verblijft;

  • b. op de uitgezonden ambtenaar ten aanzien van wie het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel 2007 niet wordt toegepast;

  • c. op de ambtenaar van de DBZ aan wie buitengewoon verlof is verleend teneinde werkzaam te kunnen zijn bij een andere organisatie.

Artikel 3. Aanvraagprocedure

 • 1 Bij de aanvraag overlegt de ambtenaar bescheiden waaruit blijkt dat een oudedagsvoorziening is getroffen en welke kosten daarvoor zijn gemaakt na inwerkingtreding van deze regeling.

 • 2 Voor de aanvraag gebruikt de ambtenaar het daarvoor door HDPO vastgestelde formulier.

 • 3 Indien de aanvraag niet is ingediend binnen een jaar na afloop van het kalenderjaar waarop de aanvraag betrekking heeft, wordt de aanvraag niet in behandeling genomen.

Artikel 4. Wijziging Regeling aanvullend partnerpensioen BZ

[Red: Wijzigt de Regeling aanvullend partnerpensioen BZ.]

Artikel 5. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag van vaststelling daarvan en werkt met uitzondering van de eerste volzin van artikel 2, vierde lid, terug tot en met 1 januari 2008.

Artikel 6. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling oudedagsvoorziening partners uitgezonden ambtenaren BZ.

's Gravenhage, 11 juli 2008

De

Minister

van Buitenlandse Zaken,
namens deze,

de Secretaris-Generaal,

E. Kronenburg

Terug naar begin van de pagina