Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht gemeente Leeuwarden, domein I Openbare Ruimte 2015

[Regeling vervalt per 01-08-2020.]
Geldend van 14-04-2016 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 22 juli 2015 nr. BOACAT2015/033, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de manager van Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden van 25 juni 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Noord-Nederland en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van ‘Manager Stadstoezicht’, ‘Juridisch beleidsadviseur’, ‘Coördinator handhaving’, ‘Senior integraal handhaver’, ‘Inspecteur buitenruimte’, ‘Integraal handhaver’, ‘Tactisch leidinggevende II’, ‘Medewerker ontwikkeling IIIa’, ‘Medewerker handhaving III’ of ‘Medewerker handhaving IV’, in dienst van de afdeling Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 50 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 7

  • 1 De Manager Stadstoezicht van de gemeente Leeuwarden brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 8 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Stadstoezicht gemeente Leeuwarden, domein I Openbare Ruimte 2015.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 juli 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina