Wijzigingsbesluit Besluit vaststelling enkele subsidieplafonds (internationaal ondernemen)

Geldend van 01-08-2015 t/m heden

Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 23 juli 2015, MINBUZA-2015.350493 tot wijziging van het Besluit van de Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 2 februari 2015, nr. Minbuza-2015.19324, tot vaststelling van enkele subsidieplafonds (internationaal ondernemen)

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op artikel 6 van het Subsidiebesluit Ministerie van Buitenlandse Zaken;

Besluit:

Artikel I

[Red: Wijzigt het Besluit vaststelling enkele subsidieplafonds (internationaal ondernemen).]

Artikel II

Dit besluit is uitsluitend van toepassing op aanvragen op grond van de Subsidieregeling internationaal ondernemen 2014 en de Subsidieregeling missievouchers 2014, waarop op het tijdstip van inwerkingtreding van dit besluit nog niet is beslist.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking,
namens deze,

S. Smits

Directeur-generaal Buitenlandse Economische Betrekkingen

Terug naar begin van de pagina