Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel Apollo ter bescherming van de teelt van tulp 2015

[Regeling vervallen per 31-10-2015.]
Geldend van 01-08-2015 t/m 30-10-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juli 2015, nr.15103942, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de teelt van tulp (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de teelt van tulp 2015)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening nr. (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en nr. 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 31-10-2015]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Apollo (8794N) ter bescherming van de teelt van tulpen tegen de tulpengalmijt.

Artikel 2

[Vervallen per 31-10-2015]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 31-10-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015 en vervalt op 31 oktober 2015.

Artikel 4

[Vervallen per 31-10-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel Apollo ter bescherming van de teelt van tulp 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro en Natuur

Bijlage Wettelijk gebruiksvoorschrift en gebruiksaanwijzing Apollo 8794N

[Vervallen per 31-10-2015]

Wettelijk Gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 31-10-2015]

Het middel is uitsluitend toegelaten als mijtenbestrijdingsmiddel voor het professionele gebruik in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst Toepassingsgebieden Gewasbeschermingsmiddelen versie 2.1 Ctgb juni 2015) onder de hierna vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassingsvoorwaarden:

[Vervallen per 31-10-2015]

Toepassingsgebied

Type toepassing

Werkzaamheid getoetst op

Dosering* middel per toepassing

Maximaal aantal toepassingen per teeltcyclus of per 12 maanden

Veiligheidstermijn in dagen of uiterst gewasstadium waarop toegepast mag worden

Tulp

Dompelbehandeling

Tulpengalmijt1

0.078 % (78 ml middel per 100 L water)

1

1 Tulpengalmijt (Eriophyes tulipae syn. Aceria tulipae)

* Verlaging van de dosering is toegestaan, maar van het maximaal aantal toepassingen en de andere toepassingsvoorwaarden mag niet worden afgeweken. Werkzaamheid is bij lagere dosering niet beoordeeld.

Draag beschermende handschoenen.

In verband met mogelijke residuen in granen, mogen in het eerstvolgende teeltseizoen geen graangewassen als volggewas geteeld worden.

Overige toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 31-10-2015]

Bollen/knollen:

Het product dient te worden toegepast op bollen en/of knollen binnen enkele weken na oogst.

Terug naar begin van de pagina