Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving

Geldend van 31-07-2015 t/m heden

Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nr. 2015-0000174557, van 22 juli 2015, houdende vaststelling van een Beleidsregel inzake het handhaving- en sanctioneringskader van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 onderdeel arbeidsomstandighedenwetgeving (Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving)

Artikel 1. Handhavingsbeleid

De toezichthouder maakt het handhavingsbeleid Besluit risico’s zware ongevallen 2015 bekend. Dit handhavingbeleid is uniform en gelijk voor alle bedrijven die vallen onder genoemd besluit.

Artikel 2. Type overtredingen

In deze beleidsregel wordt onderscheid gemaakt tussen twee typen overtredingen:

 • a. een overtreding met directe boete, oftewel een overtreding die in tabel 1 van bijlage 1 als ODB is aangemerkt en waarvoor direct een bestuurlijke boete volgt, en

 • b. een overige overtreding, oftewel een overtreding die in tabel 1 van bijlage 1 als OO is aangemerkt en waarop tot boeteoplegging wordt overgegaan indien:

  • 1°. een hersteltermijn is gegeven en na ommekomst daarvan de overtreding niet ongedaan is gemaakt; of

  • 2°. nadat dezelfde of soortgelijke overtreding opnieuw wordt geconstateerd.

Artikel 3. Boete- en tarieflijst

Artikel 4. Boetesom

De totale bij een boetebeschikking op te leggen bestuurlijke boete bestaat, in geval er sprake is van meer dan één overtreding, uit de som van de per overtreding berekende boetebedragen.

Artikel 5. Evenredigheid

 • 1 De in artikel 3 bedoelde boetenormbedragen zijn uitgangspunt voor de berekening van op te leggen bestuurlijke boetes voor werkgevers met 50 of meer werknemers. 2. In de overige gevallen geldt het volgende:

  • a. bij zelfstandigen, werkgevers die de arbeid zelf verrichten en werkgevers met minder dan 10 werknemers wordt het boetenormbedrag met 50 procent verminderd; en

  • b. bij werkgevers met 10 of meer maar minder dan 50 werknemers wordt het boetenormbedrag met 25 procent verminderd.

 • 3 Het boetenormbedrag, al dan niet overeenkomstig het tweede lid op werkgeversgrootte gecorrigeerd, wordt gebruikt voor eventuele verdere boeteberekening.

 • 4 Voor de boeteberekening van overtredingen wordt als werkgeversgrootte het aantal werknemers van de gehele juridische eenheid in Nederland gehanteerd.

Artikel 6. Het vaststellen van recidive

 • 1 Er is sprake van recidive als dezelfde overtreding of een soortgelijke overtreding van hetzelfde artikel, artikellid of onderdeel van een artikel of artikellid als bedoeld in artikel 17, vierde lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015, aan de orde is, mits het te hanteren oorspronkelijke boetenormbedrag bij elk van deze overtredingen hoger is dan € 12.500.

 • 2 In afwijking van het eerste lid, is bij overtreding van de in de artikelen 5, eerste lid, en 7, zesde lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 vervatte verplichtingen sprake van recidive als het te hanteren oorspronkelijke boetenormbedrag binnen dezelfde boetecategorie valt als het bij de daaraan vooraangaande onherroepelijke boete gehanteerde boetnormbedrag. De boetecategorieën voor het bepalen van recidive van deze overtredingen zijn:

  • a. € 12.500 – € 99.999;

  • b. € 100.000 – € 200.000;

  • c. € 200.001 – € 399.999;

  • d. > € 400.000.

 • 3 Bij de vaststelling of sprake is van recidive van dezelfde of soortgelijke overtredingen wordt bij zelfstandig opererende nevenvestigingen van rechtspersonen gehandeld alsof deze afzonderlijke ondernemingen zijn.

Artikel 7. Inwerkingtreding

Deze beleidsregel treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 8. Citeertitel

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighedenwetgeving.

Deze beleidsregel zal met de toelichting en de bijlagen in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 22 juli 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

M. Boereboom

DG Werk

Bijlage 1. Boete- en tarieflijst, behorende bij artikel 3 van de Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 arbeidsomstandighdenwetgeving

In tabel 1 staan bij de artikelen die volgens artikel 17, tweede lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 bestuurlijk beboetbaar zijn, vermeld welk type overtreding het betreft en het boetenormbedrag van elk artikel, lid of onderdeel daarvan.

ODB staat voor een overtreding waarvoor direct een boete volgt en OO voor een overige overtreding.

De in tabel 1 gegeven boetenormbedragen voor de artikelen 5, eerste lid, 7, zesde lid en 11, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 worden aangepast op basis van de beoordelingssystematiek, vermeld in bijlage 2. Deze in bijlage 2 tabel 2 opgenomen boetenormbedragen worden gebruikt voor de verdere boeteberekening voor deze artikelen.

Tabel 1 Boete- en tarieflijst per artikel, lid en onderdeel daarvan van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015

Artikel

Lid

Onderdeel

Boetenormbedrag

Type overtreding

3

1

 

€ 200.000,–

OO

 

3

 

€ 200.000,–

OO

5

1

 

€ 200.000,–

OO1

 

2

 

€ 200.000,–

ODB

6

1

Volledig ontbrekend

€ 50.000,–

ODB

   

a

€ 5000,–

OO

   

b

€ 5000,–

OO

   

c

€ 5000,–

OO

   

d

€ 5000,–

OO

   

e

€ 5000,–

OO

   

f

€ 5000,–

OO

   

g

€ 5000,–

OO

   

h

€ 5000,–

OO

 

3

 

€ 25.000,–

ODB

 

5

a

€ 25.000,–

ODB

   

b

€ 25.000,–

ODB

   

c

€ 25.000,–

ODB

   

d

€ 25.000,–

ODB

   

e

€ 25.000,–

OO

 

6

 

€ 25.000,–

ODB

 

7

 

€ 6250,–

ODB

7

1

 

€ 50.000,–

OO

 

2

 

€ 200.000,–

OO

 

3

 

€ 25.000,–

ODB

 

5

 

€ 50.000,–

ODB

 

6

Volledig ontbrekend

€ 800.000,–

ODB

   

Bijlage III van de richtlijn2

   
   

a

€ 100.000,–

OO

   

b

   
   

i

€ 100.000,–

OO

   

ii

€ 200.000,–

OO

   

iii

€ 200.000,–

OO

   

iv

€ 100.000,–

OO

   

v

€ 100.000,–

OO

   

vi3

€ 50.000,–

OO

   

vii

€ 50.000,–

OO

8

3

 

€ 200.000,–

ODB

 

4

 

€ 25.000,–

ODB

9

   

€ 200.000,–

OO

10

1

 

€ 100.000,–

ODB

 

2

Volledig ontbrekend

€ 400.000,–

ODB

   

Bijlage II van de richtlijn4

 

OO

   

1

€ 10.000,–

OO

   

2

€ 50.000,–

OO

   

3

€ 100.000,–

OO

   

4

€ 100.000,–

OO

   

5

€ 100.000,–

OO

 

3

 

€ 50.000,–

OO

 

4

 

€ 25.000,–

ODB

 

6

 

€ 25.000,–

OO

 

7

 

€ 100.000,–

OO

 

8

 

€ 100.000,–

OO

 

9

 

€ 25.000,–

ODB

 

11

 

€ 100.000,–

ODB

 

12

 

€ 100.000,–

OO

11

1

 

€ 200.000,–

OO5

 

2

 

€ 200.000,–

OO

 

3

 

€ 200.000,–

OO

 

4

 

€ 200.000,–

OO

 

5

 

€ 25.000,–

ODB

12

1

 

€ 50.000,–

OO6

 

2

 

€ 50.000,–

ODB

 

3

 

€ 100.000,–

OO

 

4

 

€ 100.000,–

OO

 

5

 

€ 100.000,–

ODB

         

13

3

a en b

€ 50.000,–

OO

15

2

 

€ 50.000,–

OO

1 Het niet treffen van maatregelen zoals bedoeld in artikel 5, eerste lid, kan resulteren in ernstig gevaar voor personen. In dat geval is sprake van een categorie 1 overtreding in de zin van de landelijke handhavingstrategie Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en volgt een stillegging als bedoeld in artikel 28 van de Arbeidsomstandighedenwet. In overleg met het Openbaar Ministerie wordt bepaald of daarnaast een proces-verbaal wordt opgemaakt, of dat direct een bestuurlijke boete volgt.

2 Richtlijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015.

3 In onderdeel vi van bijlage III van de richtlijn (zie noot 2) zijn veiligheidprestatieindicatoren (safety performance indicators – SPI) opgenomen. In het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 is het verplicht gesteld om te hebben aangezien alle elementen, die in de genoemde richtlijn staan opgenomen, verplicht zijn om te hebben. Het niet hebben van SPI’s is een overtreding en er geldt bovenstaand boetenormbedrag voor. Indien het bedrijf wel SPI’s heeft, maar de toezichthouders de SPI’s van een bedrijf niet onderschijven, dan is dat geen overtreding waar een bestuurlijke boete op staat.

4 Richtlijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015.

5 Indien in zijn geheel geen noodplan aanwezig is, is sprake van een overtreding met directe boete.

6 Indien in zijn geheel geen gevaarlijke stoffenlijst aanwezig is, is sprake van overtreding met directe boete.

Bijlage 2. : Boete- en tarieflijst, behorende bij artikel 3 van de Beleidsregel handhaving- en sanctioneringkader Besluit risico’s zware ongevallen 2015 voor overtreding van de artikelen 5, eerste lid, 7, zesde lid en 11, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015

Bij de berekening van een bestuurlijke boete als bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015, wordt voor overtreding van de artikelen 5, eerste lid, 7, zesde lid en 11, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 eerst onderstaande beoordelingssystematiek toegepast op het in bijlage 1 gegeven boetenormbedrag.

De in tabel 2 van deze bijlage opgenomen bedragen zijn de boetenormbedragen die voor de verdere berekening van de bestuurlijke boete worden gebruikt.

De beoordelingssystematiek is van toepassing op zowel het beoordelen van technische als organisatorische maatregelen die de kans op een zwaar ongeval en de mogelijke gevolgen beperken of wegnemen.

Ook worden het veiligheidsbeheersysteem, bedoeld in artikel 7, zesde lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 en het interne noodplan, bedoeld in artikel 11, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 op deze manier beoordeeld.

De beoordelingsystematiek is op de volgende drie aspecten gestoeld:

 • 1. Gedocumenteerd

  Er is sprake van een deugdelijke en volledige beschrijving:

  • Deugdelijk betekent helder, inzichtelijk, goed leesbaar en actueel;

  • Volledig betekent dat alle relevante aspecten zijn benoemd.

 • 2. Geschikt

  Technische onderdelen voldoen aan de stand van de techniek, voor zover die redelijkerwijze te verlangen is, en zijn passend voor de aangetroffen situatie.

  Organisatorische en procedurele onderdelen voldoen aan de stand van de wetenschap en zijn eveneens passend.

 • 3. Geïmplementeerd

  Er wordt gewerkt zoals beschreven is. Er is sprake van een goed functionerende managementloop en verbeteractiviteiten op alle onderdelen zijn structureel en onlosmakelijk aan de bedrijfsvoering verbonden.

Tijdens een inspectie of bezoek van de toezichthouder wordt voor elke, volgens de toezichthouder, verkeerde, ontbrekende of onvolledige maatregel en voor elk element van het veiligheidsbeheersysteem of intern noodplan een beoordeling opgesteld.

Er wordt beoordeeld op de 3 bovenstaande aspecten (geïmplementeerd, geschikt en gedocumenteerd) en de toezichthouder geeft een oordeel (goed, redelijk, matig of slecht).

Bij het oordeel slecht of matig wordt aan de beoordeling een waarde gekoppeld.

In tabel 1 van deze bijlage is per aspect met bijbehorend oordeel (matig of slecht) een waarde gekoppeld.

De waarde van alle drie de aspecten wordt bij elkaar opgeteld en door 16 gedeeld.

16 is de maximale uitkomst namelijk 3x slecht (2 + 6 + 8). De uitkomst van deze optelling is de correctiefactor waarmee de boetenormbedragen voor de overtreding van de artikelen 5, eerste lid, 7, zesde lid, en 11, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 worden gecorrigeerd.

Wat betreft het eerste lid van artikel 5 en het eerste lid van artikel 11 kan er meer dan één maatregel volgens deze systematiek beoordeeld worden die samen dé overtreding van het betreffende artikellid vormen. In dat geval worden de volgens deze systematiek gecorrigeerde boetenormbedragen bij elkaar opgeteld.

Artikel 7, zesde lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015 verplicht de exploitant tot het uitvoeren van een veiligheidsbeheerssysteem dat voldoet aan elementen genoemd in bijlage III van de richtlijn1.

Omdat deze elementen apart – maar per element wel alleen in samenhang – kunnen worden overtreden, is voor elk element een boetenormbedrag opgenomen in de tabel van bijlage 2. Deze boetenormbedragen worden in geval van overtreding gecorrigeerd met de vastgestelde correctiefactor als hiervoor beschreven.

Tabel 1 Beoordelingsystematiek

Aspect

Beoordeling

Waarde

Gedocumenteerd

Matig

1

 

Slecht

2

Geschikt

Matig

3

 

Slecht

6

Geïmplementeerd

Matig

4

 

Slecht

8

In tabel 2 zijn voor elke mogelijke uitkomst de te hanteren boetenormbedragen voor deze artikelen vermeld.

Tabel 2 Tarieflijst artikelen 5, eerste lid, 7, zesde lid en 11, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015

Uitkomst

Boetenormbedrag € 50.000

Boetenormbedrag € 100.000

Boetenormbedrag € 200.000

1

€ 3.125,–

€ 6.250,–

€ 12.500,–

2

€ 6.250,–

€ 12.500,–

€ 25.000,–

3

€ 9.375,–

€ 18.750,–

€ 37.500,–

4

€ 12.500,–

€ 25.000,–

€ 50.000,–

5

€ 15.625,–

€ 31.250,–

€ 62.500,–

6

€ 18.750,–

€ 37.500,–

€ 75.000,–

7

€ 21.875,–

€ 43.750,–

€ 87.500,–

8

€ 25.000,–

€ 50.000,–

€ 100.000,–

9

€ 28.125,–

€ 56.250,–

€ 112.500,–

10

€ 31.250,–

€ 62.500,–

€ 125.000,–

11

€ 34.375,–

€ 68.750,–

€ 137.500,–

12

€ 37.500,–

€ 75.000,–

€ 150.000,–

13

€ 40.625,–

€ 81.250,–

€ 162.500,–

14

€ 43.750,–

€ 87.500,–

€ 175.000,–

15

€ 46.875,–

€ 93.750,–

€ 187.500,–

16

€ 50.000,–

€ 100.000,–

€ 200.000,–

 1. Richtlijn als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van het Besluit risico’s zware ongevallen 2015.

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina