Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van 10 juli 2015 tot wijziging van het Besluit prudentiële regels Wft, het Besluit prudentieel toezicht financiële groepen Wft en enige andere besluiten op het terrein van de financiële markten ter implementatie van de richtlijn solvabiliteit II en de verordening solvabiliteit II (Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 19 maart 2015, FM/2015/0378 M, directie Financiële Markten;

Gelet op de artikelen 1:24, derde lid, 1:79, eerste lid, onderdeel b, 1:80, eerste lid, onderdeel b, en tweede lid, 1:81, 2:49, tweede lid, 2:51, tweede lid, 2:53, eerste lid, 2:121, tweede lid, 3:17, tweede lid, 3:18, tweede en derde lid, 3:53, derde lid, 3:54, derde lid, 3:55, tweede lid, 3:55a, tweede lid, 3:57, tweede lid, 3:59, tweede lid, 3:62, tweede lid, 3:67, vijfde lid, 3:68a, tweede lid, 3:72, vijfde en zevende lid, 3:73c, tweede lid, 3:132, derde lid, 3:135, tweede lid, 3:136, tweede lid, 3:267h, tweede lid, 3:281a, derde lid, 3:281b, eerste lid, 3:288a, eerste en tweede lid, 3:288b, derde lid, 3:288e, tweede lid, en 3:288f, tweede lid;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 17 juni 2015, nr. W06.15.0086/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Financiën van 7 juli 2015, FM/2015/0961 U, directie Financiële Markten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel III

[Red: Wijzigt het Besluit bijzondere prudentiële maatregelen, beleggerscompensatie en depositogarantie Wft.]

Artikel IX

Artikel 130, tweede lid, van het Besluit prudentiële regels Wft, zoals dat luidde op 31 december 2015, is van toepassing op de verstrekking van de staten over het boekjaar 2015, met inachtneming van de regels die op 31 december 2015 golden, door:

 • a. entiteiten voor risico-acceptatie en verzekeraars als bedoeld in dat lid, en

 • b. onderlinge waarborgmaatschappijen waaraan op grond van artikel 4 van het Besluit reikwijdtebepalingen Wft, zoals dat artikel luidde op 31 december 2015, een verklaring was verleend.

Artikel X

Artikel 314 van de gedelegeerde verordening (EU) nr. 2015/35 van de Commissie van 10 oktober 2014 tot aanvulling van Richtlijn 2009/138/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf (Solvabiliteit II) (PbEU 2015, L 12) is van overeenkomstige toepassing op een verzekeraar als bedoeld in artikel 3:72, derde lid, van de Wet op het financieel toezicht met beperkte risico-omvang of bijkantoor als bedoeld in artikel 3:86, tweede lid, van die wet van een verzekeraar met beperkte risico-omvang.

Artikel XI

Artikel 308 ter, veertiende lid, van de richtlijn solvabiliteit II is van overeenkomstige toepassing op een verzekeraar met beperkte risico-omvang die:

Artikel XII

De gegevens, bedoeld in artikel XI, vijfde lid, van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II zijn:

 • a. een opgave van de naam, het adres en het telefoon- en faxnummer van de verzekeraar;

 • b. een opgave van de statutaire zetel, de statutaire naam en de handelsnaam of handelsnamen;

 • c. indien de verzekeraar is ingeschreven in het handelsregister, een opgave van het nummer van inschrijving;

 • d. een gewaarmerkt afschrift van de statuten;

 • e. een programma van werkzaamheden die de verzekeraar voornemens is te verrichten;

 • f. een beschrijving van de zeggenschapsstructuur aan de hand waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of voldaan wordt aan artikel 3:16 van de wet;

 • g. gegevens waaruit het eigen vermogen, bedoeld in artikel 3:53, eerste lid, en de te verwachten solvabiliteit, bedoeld in artikel 3:57, eerste lid, van de wet blijken; en

 • h. indien van toepassing:

  • 1°. een opgave van de omvang van een gekwalificeerde deelneming als bedoeld in artikel 3:95 van de wet;

  • 2°. gegevens op basis waarvan de Nederlandsche Bank kan beoordelen of wordt voldaan aan hetgeen ingevolge artikel 3:99 van de wet is bepaald met betrekking tot de betrouwbaarheid van de aanvrager of houder van een verklaring van geen bezwaar die op grond van zijn gekwalificeerde deelneming het beleid van de betrokken onderneming zou kunnen bepalen of mede bepalen of zou bepalen of mede bepalen; en

  • 3°. bescheiden waaruit de financiële positie en de juridische groepsstructuur van de aanvrager of houder van een verklaring van geen bezwaar blijken.

Artikel XIV

Dit besluit treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Artikel XV

Dit besluit wordt aangehaald als: Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 10 juli 2015

Willem-Alexander

De Minister van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Uitgegeven de achtentwintigste juli 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina