Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites

Geldend van 01-11-2015 t/m heden

Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites

Ingevolge artikel 40, derde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg), stelt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) beleidsregels vast met betrekking tot de informatieverstrekking namens ziektekostenverzekeraars.

2. Doel van de beleidsregel

Op grond van artikel 40 lid 3 van de Wmg dragen ziektekostenverzekeraars zorg voor de door of namens hen verstrekte of beschikbaar gestelde informatie over een product of dienst, waaronder reclame-uitingen. Deze informatie mag geen afbreuk doen aan het bepaalde bij of krachtens Wmg, de Zvw of Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) en de informatie mag ook niet misleidend zijn.

Het doel van deze beleidsregel is om te expliciteren welke verantwoordelijkheden ziektekostenverzekeraars hebben wanneer vergelijkingssites informatie verstrekken namens de verzekeraars.

3. Juistheid informatie

Als een ziektekostenverzekeraar een overeenkomst, zoals een bemiddelingsovereenkomst, sluit met de beheerder van een vergelijkingssite, draagt de verzekeraar er zorg voor dat er geen onjuiste informatie verstrekt wordt over het polisaanbod van de verzekeraar op de betreffende vergelijkingssite.

4. Specifieke en algemene informatie

Informatie als bedoeld in artikel 4 omvat alle informatie over het polisaanbod van de verzekeraar, waaronder de informatie over de polisvoorwaarden en de uitleg van termen die in de beschrijving van de polis op de vergelijkingssite worden gehanteerd.

5. Inwerkingtreding en citeerregel

Deze beleidsregel wordt geplaatst in de Staatscourant en treedt in werking met ingang van 1 november 2015.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: ‘Beleidsregel Informatieverstrekking via vergelijkingssites’

Terug naar begin van de pagina