Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing

[Regeling vervallen per 31-12-2020.]
Geraadpleegd op 24-07-2024.
Geldend van 24-07-2018 t/m 27-12-2019

Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 juli 2015, nr. 0000373449, tot instelling van het tijdelijk Bureau ICT-toetsing

De Minister voor Wonen en Rijksdienst,

Handelend in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 2, eerste lid, van het Coördinatiebesluit organisatie en bedrijfsvoering rijksdienst 2011;

Besluit:

Artikel 1. (Definitiebepaling)

[Regeling vervallen per 31-12-2020]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. BIT: tijdelijk Bureau ICT-toetsing, bedoeld in artikel 2, eerste lid;

 • b. ICT-project: een project of programma, met een ICT-component van ten minste € 5.000.000;

 • c. Bureaumanager: de Bureaumanager van het BIT.

Artikel 2. (Instelling, taak en bevoegdheden)

[Regeling vervallen per 31-12-2020]

 • 1 Er is een tijdelijk Bureau ICT-toetsing.

 • 2 Het BIT adviseert ten behoeve van de algehele verbetering van ICT-projectbeheersing bij ministeries, publiekrechtelijke zelfstandige bestuursorganen als bedoeld in artikel 4 van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen, de Raad voor de rechtspraak en de Nationale Politie op verzoek van de Minister die het aangaat of de Tweede Kamer der Staten-Generaal dan wel uit eigen beweging, over de risico’s en slaagkans van een ICT-project en geeft daarbij een oordeel over de mate van beheersbaarheid.

 • 3 De Minister die het aangaat of de Tweede Kamer der Staten-Generaal richt een verzoek als bedoeld in tweede lid tot de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Artikel 3. (Samenstelling en werkwijze)

[Regeling vervallen per 31-12-2020]

 • 1 Aan het hoofd van het BIT staat de Bureaumanager. Het BIT bestaat verder uit een kleine, vaste kern en een flexibele schil, in te vullen met experts vanuit de rijksdienst en daarbuiten.

 • 2 De Bureaumanager stelt de adviezen van het BIT vast.

 • 3 Bij de totstandkoming van een advies van het BIT zijn geen personen betrokken die:

  • a. werkzaam zijn onder verantwoordelijkheid van de opdrachtgever van het ICT-project waarover geadviseerd wordt;

  • b. anderszins een persoonlijk belang of directe betrokkenheid hebben bij het ICT-project waarover geadviseerd wordt.

 • 4 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geeft geen afzonderlijke aanwijzingen met betrekking tot de keuze van het te toetsen ICT-project, de werkwijze en de inhoud van adviezen.

 • 5 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zendt het conceptadvies van het BIT aan de Minister die het aangaat. Na een termijn van twee weken ten behoeve van hoor en wederhoor zendt de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het definitieve advies aan de Minister die het aangaat.

Artikel 4. (Verplichtingen)

[Regeling vervallen per 31-12-2020]

 • 1 De Minister die het aangaat verzoekt voor aanvang van een ICT-project het BIT om advies over de risico’s en slaagkans van het ICT-project.

 • 2 De Minister die het aangaat kan het BIT verzoeken om nader advies over de risico’s en slaagkans van een al gestart ICT-project.

 • 3 De Minister die het aangaat verstrekt aan het BIT desgevraagd de door het BIT gewenste inlichtingen aangaande zijn ICT-projecten.

 • 4 De Minister die het aangaat zendt een definitief advies van het BIT binnen vier weken na ontvangst aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 • 5 Indien het advies van het BIT niet of niet geheel wordt opgevolgd, deelt de Minister die het aangaat, in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad, dat met redenen omkleed mede aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

 • 6 Het BIT maakt het definitieve BIT-advies vier weken na aanbieding aan de Minister die het aangaat openbaar.

 • 7 Het vijfde lid is niet van toepassing op ICT-projecten van de Raad voor de rechtspraak.

Artikel 5. (Toezichtsraad BIT)

[Regeling vervallen per 31-12-2020]

 • 1 Er is een Toezichtsraad BIT.

 • 2 De Toezichtsraad BIT houdt toezicht op de kwaliteit, onafhankelijkheid en effectiviteit van het BIT, rapporteert periodiek aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en geeft opdracht voor de evaluaties, bedoeld in artikel 6, eerste lid.

 • 3 De Toezichtsraad BIT bestaat uit drie leden, waarvan:

  • a. een lid op voordracht van de Auditdienst Rijk;

  • b. een lid op voordracht van de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen;

  • c. een lid op voordracht van het CIO-platform Nederland.

 • 4 Voor benoeming als lid komen niet in aanmerking ambtenaren of andere personen, werkzaam onder verantwoordelijkheid van een Minister, een publiekrechtelijke zelfstandig bestuursorgaan, de Raad voor de rechtspraak of de Nationale Politie.

 • 5 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties benoemt, schorst en ontslaat de leden.

 • 6 De leden worden op persoonlijke titel en voor een periode van ten hoogste dertig maanden benoemd. Herbenoeming is eenmaal mogelijk.

 • 7 De leden nemen deel in de Toezichtsraad BIT zonder last of ruggespraak.

 • 9 De Toezichtsraad BIT stelt zijn eigen werkwijze vast.

 • 10 De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voorziet in een ambtelijke secretaris van de Toezichtsraad BIT.

Artikel 6. (Evaluatie)

[Regeling vervallen per 31-12-2020]

 • 1 Het functioneren van het BIT wordt een jaar na inwerkingtreding van dit besluit en vervolgens telkens na twee jaar, geëvalueerd.

 • 2 De evaluaties worden, in opdracht van de Toezichtsraad BIT, uitgevoerd door een onafhankelijke instantie.

 • 3 De evaluatierapporten worden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties gezonden, die deze stukken, vergezeld van een kabinetsstandpunt, aan de Tweede Kamer van de Staten-Generaal zendt.

Artikel 7. (Uitzondering)

[Regeling vervallen per 31-12-2020]

Dit besluit is niet van toepassing op wapensystemen van het ministerie van Defensie.

Artikel 8. (Inwerkingtreding)

[Regeling vervallen per 31-12-2020]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 juli 2015.

 • 2 Dit besluit vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Artikel 9. (Citeertitel)

[Regeling vervallen per 31-12-2020]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit tijdelijk Bureau ICT-toetsing.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Naar boven