Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein

Geldend van 01-09-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 juli 2015, kenmerk 2015-0000355372, houdende de (her)benoeming van de leden van de Transitiecommissie Sociaal Domein

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op het Instellingsbesluit Transitiecommissie Sociaal Domein en gelet op het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies,

Besluit:

Artikel 1

  • 1 Tot lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein wordt benoemd:

    • a. Mw. J.A.H. (Jenneke) van Veen.

  • 2 Tevens worden tot lid van de Transitiecommissie Sociaal Domein herbenoemd:

    • a. Dhr. H.C.P. (Han) Noten, tevens voorzitter;

    • b. Dhr. D. (Doekle) Terpstra.

  • 3 De benoeming geldt voor de periode 3 juli 2015 tot 1 september 2016.

Artikel 2

  • 1 De leden van de Transitiecommissie Sociaal Domein ontvangen een vaste vergoeding per maand.

Artikel 3

Dit besluit wordt aangehaald als: Benoemingsbesluit leden Transitiecommissie Sociaal Domein.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden verzonden aan betrokkenen.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina