Aanwijzing ex artikel 7 Wet marktordening gezondheidszorg (bekostiging van verpleging en verzorging)

Geldend van 01-09-2015 t/m heden

Aanwijzing van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 juli 2015, kenmerk 776202-137545-MC, op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg inzake de bekostiging van verpleging en verzorging

De Staatsecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 20 mei 2015 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2014/15, 29 689, nr. 611);

Besluit:

Artikel 2. Prestaties en tarieven

De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet met ingang van 1 januari 2016 in een prestatie prestatiebeloning en in een prestatie regionale beschikbaarheidfunctie voor onplanbare zorg. Voor deze prestaties geldt een vrij tarief.

Artikel 3. Experiment zorgvernieuwing

  • 1 De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet met ingang van 1 januari 2016 in een experiment zorgvernieuwing.

  • 2 Op grond van dit experiment krijgen een zorgaanbieder en een zorgverzekeraar de mogelijkheid om op basis van een overeenkomst af te wijken van de reguliere prestaties en tarieven verpleging en verzorging.

  • 3 Voor het experiment geldt een vrij tarief.

  • 5 De Nederlandse Zorgautoriteit voorziet in een regelluwe uitvoering van het experiment door ambtshalve één landelijke experimentprestatiebeschikking vast te stellen, die in rekening mag worden gebracht onder de voorwaarde dat er sprake is van een overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar.

  • 6 Het experiment eindigt wanneer de nieuwe bekostiging voor verpleging en verzorging inwerking treedt.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Terug naar begin van de pagina