Besluit beperking openbaarheid archiefbescheiden Directie Tewerkstelling Erkende [...] archief Hoofdafdeling Dienstplichtzaken 1957–1974

Geldend van 18-07-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 juli 2015, 2015-000064306, tot beperking van de openbaarheid van naar het Nationaal Archief over te brengen archiefbescheiden uit de archieven van de Directie Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1975–1997 en het gedeponeerde archief van de Hoofdafdeling Dienstplichtzaken van het Ministerie van Defensie over de periode 1957–1974

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op artikel 15, lid 1 onder a van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 2 juni 2015 met kenmerk 15.697.

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Geheel openbaar met ingang van 1 januari

239

2074

240

2070

241

2071

242

2071

243

2071

244

2071

245

2073

246

2071

247

2071

248

2071

249

2071

250

2071

251

2071

252

2071

253

2071

254

2071

255

2071

256

2071

257

2071

258

2072

259

2073

260

2072

261

2072

262

2072

263

2072

264

2072

281

2047

298

2045

299

2046

310

2031

311

2048

312

2042

313

2044

314

2040

Artikel 2

Raadpleging van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de verklaring van overbrenging van de archieven van de Directie Tewerkstelling Erkende Gewetensbezwaarden Militaire Dienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de periode 1975–1997 en het gedeponeerde archief van de Hoofdafdeling Dienstplichtzaken van het Ministerie van Defensie over de periode 1957–1974.

Den Haag, 9 juli 2015

De

Minister

van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
namens deze,

I.D. Nijboer

plaatsvervangend Secretaris-Generaal

Terug naar begin van de pagina