Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015

Geldend van 13-04-2016 t/m heden

Besluit van de directeur-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 13 juli 2015, nr. 662727, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de directeur-generaal ressorterende ambtenaren (Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015)

De directeur-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 3 van de Mandaatregeling Ministerie van Veiligheid en Justitie 2011 en artikel 22, vierde lid, van de Comptabiliteitswet 2001;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 Van het ingevolge artikel 1 van de Mandaatregeling hoofden clusters Ministerie van Veiligheid en Justitie 2012 aan de directeur-generaal Straffen en Beschermen verleende ondermandaat wordt ten aanzien van de aangelegenheden die hun directie, dienst, bureau, unit of programma betreffen ondermandaat verleend aan:

  • a. de directeur Sanctietoepassing en Jeugd;

  • b. de directeur Beschermen, Aanpakken en Voorkomen;

  • c. de directeur Control, Bedrijfsvoering en Juridische Zaken;

  • d. de algemeen directeur van de baten-lastendienst Dienst JUSTIS;

  • e. de hoofddirecteur van de baten-lastendienst Dienst Justitiële Inrichtingen;

  • f. de algemeen directeur van de baten-lastendienst Centraal Justitieel Incassobureau;

  • g. de algemeen directeur van de raad voor de kinderbescherming;

  • h. het hoofd van het bureau van de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie.

Artikel 2

Als bevoegd gezag als bedoeld in het Algemeen Rijksambtenarenreglement, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 1 bij deze regeling, voor zover het betreft de uitoefening van de bevoegdheden, vermeld in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 3

Als bevoegd om te beschikken over bedragen voor het aangaan van verplichtingen en voor het verrichten van uitgaven, worden aangewezen de ambtenaren, genoemd in kolom 1 van bijlage 2 bij deze regeling, voor zover het betreft de bedragen, genoemd in kolom 2 van die bijlage.

Artikel 4

Aan de directeur-generaal Straffen en Beschermen blijft voorbehouden:

 • a. de bevoegdheid om beslissingen te nemen inzake aanstelling, bevordering en ontslag van alsmede treffen van disciplinaire maatregelen jegens ambtenaren op managementfuncties van schaal 14 en hoger direct onder het niveau van het hoofd van de directie of dienst;

 • b. voor zover het de verlening van ondermandaat aan de in artikel 1, eerste lid, onder a tot en met c en h genoemde ambtenaren betreft, de bevoegdheid tot inhuur van interim-management, organisatie- en formatieadvies, communicatieadvies en beleidsadvies;

 • c. voor zover het de verlening van ondermandaat aan de in artikel 1, eerste lid, onder g, genoemde ambtenaar betreft, beslissingen op verzoeken van cliënten van de raad voor de kinderbescherming om een schadevergoeding, waarbij een bedrag hoger dan € 50.000 wordt toegekend.

Artikel 5

 • 2 De in artikel 1, eerste lid, onder g, genoemde ambtenaar kan geen ondermandaat verlenen tot het beslissen op verzoeken van cliënten van de raad voor de kinderbescherming om schadevergoeding, indien deze verzoeken het bedrag van € 2.500 te boven gaan.

Artikel 6

De in artikel 1, eerste lid, onder d tot en met g, genoemde ambtenaren worden aangewezen om de bevoegdheid tot het nemen van besluiten inzake financieel beheer en het nemen van rechtspositionele besluiten verder dan één hiërarchisch niveau door te geven.

Artikel 8

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Artikel 9

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit DGSenB Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015.

Dit besluit wordt met de toelichting in de Staatscourant geplaatst. Bijlage 1 en 2 bij dit besluit liggen bij het Ministerie van Veiligheid en Justitie ter inzage.

De directeur-generaal Straffen en Beschermen van het Ministerie van Veiligheid en Justitie

M.C.A. Blom

Terug naar begin van de pagina