Besluit ondermandaat archieven P-direkt

Geldend van 16-07-2015 t/m heden

Besluit van de Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 06-07-2015, nr. 2015-0000362715 houdende het verlenen van ondermandaat en machtiging aan de Chief Information Officer (CIO) van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, in verband met de uitvoering van het bepaalde in de Archiefwet en het Archiefbesluit met betrekking tot archiefbescheiden die door zorgdragers zijn ondergebracht bij de baten-lastendienst P-direkt (Besluit ondermandaat archieven P-direkt)

De Secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 3.2, onder l, 3.4 en 3.5 van het Mandaatbesluit BZK 2012;

Gezien de onderscheidenlijke kennisgevingen van besluiten tot mandaatverlening en machtiging van de Algemene Rekenkamer, de Nationale ombudsman, de Kanselarij der Nederlandse Orden en van het Kabinet van de Koning;

Mede gezien de onderscheidenlijke besluiten tot mandaatverlening en machtiging van de ministers van Algemene Zaken, van Buitenlandse Zaken, van Veiligheid en Justitie, van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van Financiën, van Infrastructuur en Milieu, van Economische Zaken, van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, en van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;

Besluit:

Artikel 1

Aan de CIO wordt mandaat en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het vaststellen, wijzigen en intrekken van selectielijst(en) als bedoeld in artikel 5, tweede lid, onderdeel b, van de Archiefwet 1995 met betrekking tot de personeelsdossiers van medewerkers van de voornoemde (onderdelen van) ministeries en Hoge Colleges van Staat, en al datgene te doen wat noodzakelijk is om te komen tot vaststelling van de onderscheidenlijke selectielijsten ten behoeve van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de overige zorgdragers.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt terug tot en met 1 mei 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Secretaris-generaal,

R. van Zwol

Terug naar begin van de pagina