Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerker Intake & Service regionale eenheid Den Haag 2015

[Regeling vervallen per 23-06-2017.]
Geldend van 17-07-2015 t/m 22-06-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 9 juli 2015 nr. BOACAT2015/029, strekkende tot aanwijzing van medewerker Intake & Service als buitengewoon opsporingsambtenaren bij regionale eenheid Den Haag

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012 van 7 juli 2015 en het advies van de hoofdofficier van justitie Den Haag;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 23-06-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 23-06-2017]

Als buitengewoon opsporingsambtenaar worden aangewezen de ambtenaren van politie, bedoeld in artikel 2, onder b, van de Politiewet 2012, werkzaam in de functie medewerker Intake & Service, die hun werkgebied hebben in de regionale eenheid Den Haag.

Artikel 3

[Vervallen per 23-06-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 23-06-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 215 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 23-06-2017]

Artikel 7

[Vervallen per 23-06-2017]

  • 1 De korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012 brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 23-06-2017]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 10

[Vervallen per 23-06-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar medewerker Intake & Service regionale eenheid Den Haag 2015.

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerkingtreding.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 9 juli 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina