Besluit beperking openbaarheid archieven Uitvoeringsinstelling Sociale zekerheid [...] Arbeidsvoorziening en Centrale organisatie Werk en Inkomen

Geldend van 16-07-2015 t/m heden

Besluit beperking van de openbaarheid van de archieven van de Uitvoeringsinstelling Sociale zekerheid voor Overheid en Onderwijs, bestuurder Arbeidsvoorziening en de Centrale organisatie Werk en Inkomen

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen te Amsterdam,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder a Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 11-06-2015, met kenmerk 15.696

Besluit:

Artikel 1

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer is het inventarisnummer van het archief van de Uitvoeringsinstelling Sociale zekerheid voor Overheid en Onderwijs beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom

Inventarisnummers

Beperkt openbaar tot 1 januari

171a

2074

Artikel 2

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers van het archief van bestuurder Arbeidsvoorziening, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot de eerste januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

14

2024

15

2024

16

2024

17

2025

18

2025

44

2025

45

2023

46

2023

91

2025

93

2025

94

2025

98

2025

99

2025

Artikel 3

Met het oog op de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer zijn de inventarisnummers van het archief van Centrale organisatie Werk en Inkomen, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot de eerste januari van het jaar, genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummers:

Beperkt openbaar tot 1 januari:

259

2025

262

2025

631

2019

632

2021

633

2021

634

2021

635

2020

637

2021

638

2021

639

2021

640

2023

641

2023

642

2023

Artikel 4

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in de artikelen 1, 2 en 3 is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden. Verzoeken tot raadpleging of gebruik dienen gemotiveerd te zijn en schriftelijk bij de algemene rijksarchivaris te worden ingediend.

Artikel 5

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemene rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van de archieven van de Uitvoeringsinstelling Sociale zekerheid voor Overheid en Onderwijs, bestuurder Arbeidsvoorziening en de Centrale organisatie Werk en Inkomen’.

Amsterdam, 6 juli 2015

B.J. Bruins

Voorzitter Raad van Bestuur UWV

Terug naar begin van de pagina