Besluit aanwijzing EZ-toezichthouder WNT

Geldend van 11-07-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 29 juni 2015, nr. WJZ/14128100 tot aanwijzing van toezichthouders op de naleving van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector op het terrein van Economische Zaken (Besluit aanwijzing EZ-toezichthouder WNT)

De Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel 5.1 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Gezien de instemming van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, zoals tot uitdrukking gebracht in het Convenant bundeling WNT-toezicht EZ, met kenmerk BZK 2015-0000039210;

Besluit:

Artikel 1

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector ten aanzien van de in bijlage 1 genoemde organisaties en hun topfunctionarissen waarvoor de Minister van Economische Zaken moet worden aangemerkt als de minister wie het aangaat in de zin van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, zijn de ambtenaren van de Eenheid toezicht WNT van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties belast, voor zover het gaat om het verrichten van handelingen, bedoeld in de artikelen 5:15 tot en met 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht die verband houden met de aan de Minister van Economische Zaken toekomende bevoegdheid tot handhaving, bedoeld in de artikelen 5.4, 5.5. en 5.6 van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

Artikel 2

De programmamanager die leiding geeft aan de Eenheid toezicht WNT van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wordt gemachtigd opgaven en inlichtingen te vorderen op grond van artikel 5.3 van de WNT ten aanzien van de in bijlage 1 genoemde organisaties en hun topfunctionarissen.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 juni 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Bijlage 1. : Instellingen waarvan het WNT-toezicht wordt overgedragen

 • Autoriteit Diergeneesmiddelen

 • Bureau Beheer Landbouwgronden

 • Centraal Bureau voor de Statistiek

 • Cogas Infra & Beheer B.V.

 • College Toelating Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden (vh. CTB)

 • Delta Netwerkbedrijf B.V.

 • Deltares

 • DPI Value Centre

 • Dutch Polymer Institut

 • Edelmetaal Waarborg Nederland B.V.

 • Endinet BV

 • Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN)

 • Enexis B.V.

 • Faunafonds

 • Kamer van Koophandel

 • Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren

 • Liander N.V.

 • Maritime Research Institute Netherlands (MARIN)

 • Nationaal Groenfonds

 • Nationaal Lucht- en Ruimtevaartlaboratorium (NLR)

 • Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek (TNO)

 • Octrooicentrum Nederland

 • Orde van Octrooigemachtigden

 • Rendac

 • Rendo Netbeheer B.V.

 • Staatsbosbeheer

 • Stedin Netbeheer B.V.

 • Stichting Bevordering van de Uitvoer

 • Stichting Bloembollenkeuringsdienst

 • Stichting Centraal Orgaan Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel

 • Stichting Centraal Orgaan Voorraadvorming Aardolieproducten (COVA)

 • Stichting Dienst Landbouwkundig Onderzoek

 • Stichting Kwaliteitscontrole Bureau

 • Stichting Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming

 • Stichting NBTC Holland Marketing

 • Stichting Nederlandse Algemene Keuringsdiensten (Zaaizaad en Pootgoed Landbouwgewassen)

 • Stichting Nederlandse Algemene Kwaliteitsdienst Tuinbouw

 • Stichting Raad voor Accreditatie

 • Stichting Regionale Omroep Overleg en Samenwerking (ROOS)

 • Stichting Skal

 • Stichting Voedingscentrum Nederland (VCN)

 • Stichting Voorbereiding Pallas-reactor

 • WaarborgHolland

 • Westland Infra Netbeheer B.V.

 • Zebra Gasnetwerk B.V.

Terug naar begin van de pagina