Besluit aanwijzing beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Aanwijzing van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 30 juni 2015, inzake een beschikbaarheidbijdrage voor medische vervolgopleidingen

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op grond van artikel 7 van de Wet marktordening gezondheidszorg;

Na op 4 mei 2015 schriftelijk mededeling te hebben gedaan aan de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal als bedoeld in artikel 8 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Kamerstukken II 2014/15, 29 282, nr. 226);

Besluit:

Artikel 1. Beschikbaarheidbijdrage medische vervolgopleidingen

De Nederlandse Zorgautoriteit kan, op vergelijkbare wijze als omschreven in de Aanwijzing beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2013 (Stcrt. 2012, 20041) op grond van onderdeel B, sub 1, van de bijlage behorende bij het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG, een beschikbaarheidbijdrage verlenen voor de medische opleidingen tot sportarts, klinisch neuropsycholoog en arts voor verstandelijk gehandicapten.

Artikel 2. Hoogte vergoedingsbedragen

De Nederlandse Zorgautoriteit berekent de beschikbaarheidbijdragen bedoeld in artikel 1 op basis van de bij brief van de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport vermelde vergoedingsbedragen.

Artikel 3. Inwerkingtreding

Deze aanwijzing treedt in werking op de dag dat het besluit houdende wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG in verband met acuut ambulancevervoer per ambulancehelikopter voor de Friese Waddeneilanden en enige andere besluiten in verband met medische vervolgopleidingen in werking treedt.

Van deze aanwijzing wordt mededeling gedaan door plaatsing met de toelichting in de Staatscourant.

De

Minister

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E.I. Schippers

Terug naar begin van de pagina