Instellingsbesluit werkgroep verkenning afschaffing g-rekeningen

[Regeling vervallen per 30-04-2016.]
Geldend van 11-07-2015 t/m 29-04-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 19 juni 2015 houdende instelling van een publiek-private werkgroep verkenning afschaffen g-rekeningen (Instellingsbesluit werkgroep verkenning afschaffing g-rekeningen)

De Staatssecretaris van Financiën,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 30-04-2016]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. staatssecretaris: staatssecretaris van Financiën,

 • b. werkgroep: de publiek-private werkgroep bedoeld in artikel 2.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 30-04-2016]

 • 1 Er is een publiek-private werkgroep verkenning afschaffen g-rekeningen.

 • 2 De werkgroep heeft tot taak:

  • a. het in overleg en samenspraak met de gebruikers van de g-rekeningen en de overige belanghebbende in kaart brengen van de effecten die deze maatregel zou kunnen hebben op belasting- en premieopbrengst, fraudebestrijding ondernemingen, sectoren, markten en vestigingsklimaat,

  • b. verkennen of er compenserende maatregelen denkbaar zijn om deze effecten te beheersen of te redresseren,

  • c. zo mogelijk voorstellen doen die kunnen rekenen op voldoende maatschappelijk draagvlak,

  • d. het geven van een eindadvies over het afschaffen van de g-rekeningen,

  • e. haar bevindingen en eindadvies vast te leggen in een rapport.

Artikel 3. Instellingsduur

[Vervallen per 30-04-2016]

De werkgroep wordt ingesteld met ingang van 1 juli 2015 en wordt opgeheven op 31 maart 2016.

Artikel 4. Leden

[Vervallen per 30-04-2016]

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:

 • a. ministerie van Financiën, tevens voorzitter en secretaris

 • b. Belastingdienst

 • c. ministerie van SZW

 • d. ministerie van EZ

 • e. VNO/NCW

 • f. Betaalvereniging Nederland

 • g. Bouwend Nederland

 • h. AF

 • i. ABU

 • j. NBBU

 • k. VIA

 • l. COV

 • m. LTO

 • n. FNV

 • o. SNA

Artikel 5. Werkwijze

[Vervallen per 30-04-2016]

 • 1 De werkgroep stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 De werkgroep kan zich doen bijstaan door andere personen indien dat voor de vervulling van haar taak nodig is.

Artikel 6. Rapport

[Vervallen per 30-04-2016]

De werkgroep brengt vóór 1 april 2016 haar rapport uit aan de staatssecretaris.

Artikel 7. Openbaarmaking

[Vervallen per 30-04-2016]

Het rapport zal openbaar worden gemaakt. Achterliggende stukken, notities, verslagen en andere producten die door de leden van werkgroep worden vervaardigd of ingebracht, worden niet door de werkgroep openbaar gemaakt maar uitsluitend aan de staatssecretaris uitgebracht.

Artikel 8. Archiefbescheiden

[Vervallen per 30-04-2016]

De werkgroep draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden de bescheiden betreffende deze werkzaamheden over aan het archief van het ministerie van Financiën.

Artikel 9. Inwerkingtreding

[Vervallen per 30-04-2016]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 30 april 2016.

Artikel 10. Citeertitel

[Vervallen per 30-04-2016]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit werkgroep verkenning afschaffing g-rekeningen.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 19 juni 2015

De

Staatssecretaris

van Financiën,

E.D. Wiebes

Terug naar begin van de pagina