Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband [...] Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies

Geldend van 09-07-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 26 juni 2015, nr. WJZ/15058507, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland betreffende het verstrekken van subsidies ten laste van de Rijkscofinanciering op grond van de Regeling Europese EZ-subsidies (Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt onder SNN verstaan: het dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland zijnde managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014–2020.

Artikel 2

Aan SNN wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verstrekken van subsidies ten laste van de Rijkscofinanciering op grond van hoofdstuk 5 van de Regeling Europese EZ-subsidies, voor zover het subsidies betreft die verband houden met het Operationeel Programma EFRO Noord-Nederland 2014–2020.

Artikel 3

Aan SNN wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 4

  • 1 SNN kan voor de in artikel 2 en 3 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan de medewerkers van SNN overeenkomstig zijn eigen mandaatregels.

  • 2 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 5

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging dagelijks bestuur van het Samenwerkingsverband Noord-Nederland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 juni 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina