Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland [...] Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies

Geldend van 09-07-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 26 juni 2015, nr. WJZ/15058474 , houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland betreffende het verstrekken van subsidies ten laste van de Rijkscofinanciering op grond van de Regeling Europese EZ-subsidies (Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

Gezien de schriftelijke instemming van Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt onder Gedeputeerde Staten verstaan: Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland zijnde managementautoriteit van het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014–2020.

Artikel 2

Aan Gedeputeerde Staten wordt mandaat, volmacht en machtiging verleend voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met het verstrekken van subsidies ten laste van de Rijkscofinanciering op grond van hoofdstuk 5 van de Regeling Europese EZ-subsidies, voor zover het subsidies betreft die verband houden met het Operationeel Programma EFRO Oost-Nederland 2014–2020.

Artikel 3

Aan Gedeputeerde Staten wordt mandaat en machtiging verleend voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 2, waaronder het nemen van beslissingen op bezwaarschriften en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 4

  • 1 Gedeputeerde Staten kunnen voor de in artikel 2 en 3 bedoelde aangelegenheden ondermandaat, volmacht en machtiging verlenen aan medewerkers van de Provincie Gelderland overeenkomstig hun eigen mandaatregels.

  • 2 Een afschrift van besluiten inzake ondermandaat, volmacht en machtiging als bedoeld in het vorige lid wordt gezonden aan de directeur Wetgeving en Juridische Zaken van het Ministerie van Economische Zaken en aan degenen aan wie krachtens het besluit ondermandaat, volmacht en machtiging is verleend.

Artikel 5

Het krachtens mandaat, volmacht of machtiging ondertekenen van stukken geschiedt als volgt:

De Minister van Economische Zaken,

namens deze:

(handtekening)

(naam functionaris)

(functie)

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 7

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit mandaat, volmacht en machtiging Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland inzake subsidieverstrekking Rijkscofinanciering Regeling Europese EZ-subsidies.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 26 juni 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina