Besluit aanwijzing geschilleninstanties Wft

Geldend van 09-07-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Financiën van 6 juli 2015, FM 2015/1000 M, directie Financiële Markten, tot aanwijzing van instanties tot buitengerechtelijke geschillenbeslechting als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht (Besluit aanwijzing geschilleninstanties Wft)

Artikel 1

Als instanties tot beslechting van geschillen als bedoeld in artikel 4:17, eerste lid, onderdeel b, van de Wet op het financieel toezicht worden aangewezen:

  • a. voor geschillen met betrekking tot betaaldiensten, financiële diensten of financiële producten, niet zijnde ziektekostenverzekeringen als bedoeld in onderdeel b of zorgverzekeringen als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet: de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening;

  • b. voor geschillen met betrekking tot ziektekostenverzekeringen, niet zijnde zorgverzekeringen als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Zorgverzekeringswet: de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen.

Artikel 2

De volgende besluiten worden ingetrokken:

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 juli 2015. Indien de Staatscourant waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 8 juli 2015, treedt het in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst, en werkt het terug tot en met 9 juli 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Financiën,

J.R.V.A. Dijsselbloem

Terug naar begin van de pagina