Besluit beperking openbaarheid archief Auditdienst en taakvoorganger Ministerie van [...] Cultuur en Wetenschap over periode (1975) 1986–2007

Geldend van 04-07-2015 t/m heden

Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 26 juni 2015, kenmerk 511434, houdende beperking van de openbaarheid van het archief van de Auditdienst en taakvoorganger van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode (1975) 1986–2007

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 15, lid 1, onder c van de Archiefwet 1995, artikel 10 van het Archiefbesluit 1995 en het advies van het Nationaal Archief d.d. 15 juni 2015, met kenmerk 14.120;

Besluit:

Tot de volgende beperkingen aan de openbaarheid van het archief van de Auditdienst en taakvoorganger;

Artikel 1

Met het oog op het anderszins voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan wel van derden zijn de inventarisnummers, genoemd in de eerste kolom beperkt openbaar tot 1 januari van het jaar genoemd in de tweede kolom.

Inventarisnummer

Beperkt openbaar tot

Motivatie

71

2050

Waarborging van het belang van het toezichthoudende bestuursorgaan en van de met naam genoemde organisaties en de betrokken personen binnen de organisaties die werden gecontroleerd.

72

2050

75

2050

76 t/m 107

2050

Artikel 2

Raadpleging of gebruik van de archiefbescheiden geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 3

Het vervaardigen van reproducties van documenten geborgen onder de inventarisnummers genoemd in artikel 1, is, tot openbaarwording, uitsluitend mogelijk na voorafgaande schriftelijke toestemming van de algemeen rijksarchivaris, die aan zijn toestemming voorwaarden kan verbinden.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst. Dit besluit wordt als bijlage gevoegd bij de ‘Verklaring van Overbrenging van het archief van de Auditdienst en taakvoorganger van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap over de periode (1975) 1986–2007’.

Den Haag, 26 juni 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De wnd. directeur FMICT,

M. Smits Van Waesberghe

Terug naar begin van de pagina