Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein II 2015

[Regeling vervalt per 09-07-2020.]
Geldend van 09-07-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 25 juni 2015 nr. BOACAT2015/023, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein II 2015

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein II, van 4 juni 2015 en de adviezen van het Functioneel Parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van handhaver domein II van de afdeling Toezicht & Handhaving van Stadsbeheer in de gemeente Rotterdam zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 45 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

Artikel 7

  • 1 De directeur Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving van de gemeente Rotterdam brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

Het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar bij de Dienst Stadstoezicht van de gemeente Rotterdam van 29 juni 2010 nr. 5655037/Justis/10 zal vervallen op 9 juli 2015.

Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 juli 2015 en vervalt met ingang van 9 juli 2020.

Artikel 10

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Gemeente Rotterdam, cluster Stadsbeheer, afdeling Toezicht & Handhaving Domein II 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 25 juni 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina