Regeling tot aanwijzing van het Nederlands deel van het trans-Europees wegennet (TEN-T)

Geldend van 03-07-2015 t/m heden

Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 29 juni 2015, nr. IenM/BSK-2015/2371 tot aanwijzing van het wegennet bedoeld in de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels en de Wet beheer rijkswaterstaatswerken

Artikel 1

Als het wegennet, bedoeld artikel 1, onderdeel h, van de Wet aanvullende regels veiligheid wegtunnels en artikel 11b, eerste lid, van de Wet beheer Rijkswaterstaatswerken wordt aangewezen het Nederlandse deel van het wegennet, opgenomen in bijlage 1 van de verordening EU nr. 1315/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2013 betreffende richtsnoeren van de Unie voor de ontwikkeling van het trans-Europees vervoersnetwerk en tot intrekking van Besluit nr. 661/2010/EU.

Artikel 2

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 januari 2015.

Artikel 3

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling tot aanwijzing van het Nederlands deel van het trans-Europees wegennet (TEN-T).

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Infrastructuur en Milieu,

M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus

Terug naar begin van de pagina