Regeling digitale centrale examinering mbo (2015)

Geraadpleegd op 21-03-2023.
Geldend van 01-08-2015 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01454, houdende vaststelling van regels voor digitale centrale examinering in het mbo (Regeling digitale centrale examinering mbo (2015))

Artikel 2. Bekendmaking

De regeling zal met de bijlage en toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. De uitwerking van de regels voor digitale examinering mbo kunnen worden geraadpleegd op Examenbladmbo.nl.

Artikel 5. Citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling digitale centrale examinering mbo (2015).

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Bijlage behorende bij artikel 1 van de Regeling digitale centrale examinering mbo, van 15 juni 2015, nummer CvTE-15.01454

Regels voor digitale examinering mbo

Aan het begin van elk studiejaar publiceert het College voor Toetsen en Examens op de website Examenbladmbo.nl de regels die gelden voor digitale examinering van de centrale examens in het mbo. Gedurende het studiejaar kunnen aanvullende regels worden gepubliceerd.

De regels betreffen de logistieke en technische handelingen en instructies (via handleidingen, checklists en dergelijke) die de instellingen dienen te volgen. Op deze wijze wordt geborgd dat een probleemloze afname via de computer mogelijk is.

Regels voor digitale examinering mbo bevatten de volgende onderwerpen:

Voorbereiding

Facet

Verschillende rollen bij digitale examinering

Installatie en systeemcheck

Wie mag deelnemen

Plannen

Afname in bijzondere situaties

Afname

Examenprotocol

Afnameleider

Storingen en onregelmatigheden

Toegestane hulpmiddelen

Reacties en vragen over inhoud examens

Aangepaste examinering

Resultaten

Beoordeling en vaststelling scores

Inzage

Bewaren en archiveren

Gezien de aard en omvang van de regels en instructies wordt de uitwerking van deze onderwerpen voorafgaande aan het studiejaar geplaatst op de site voor de centrale examens in het mbo: Examenbladmbo.nl.

Naar boven