Aanwijzing algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als onafhankelijke autoriteit (art. 66, zesde lid, Wbm)

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Aanwijzing van 23 juni 2015, nr. ETM-ED/15081163, van de algemeen directeur Rijksdienst voor Ondernemend Nederland als de onafhankelijke autoriteit bedoeld in artikel 66, zesde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag

De Minister van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op artikel 66, zesde lid, van de Wet belastingen op milieugrondslag;

Besluit:

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

Terug naar begin van de pagina