Besluit instellen interpretatiecommissie (uitleg Sociaal Plan Grafische Dienstverlening Rijksoverheid)

[Regeling vervallen per 01-02-2017.]
Geldend van 30-06-2015 t/m 31-01-2017

Besluit Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 mei 2015, nr. 2015-0000253148, tot het instellen van een interpretatiecommissie in verband met de uitleg van het Sociaal Plan Grafische Dienstverlening Rijksoverheid

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

Gelet op artikel 7, tweede lid van de Regeling Procedure bij Reorganisaties,

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-02-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • b. het ministerie: het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

 • c. medewerker: gewezen personeelslid van het ministerie, per 1 februari 2015 in dienst getreden bij Xerox in het kader van de overgang van grafische dienstverlening van BZK naar Xerox;

 • e. commissie: de Interpretatiecommissie;

 • f. sociaal plan: het Sociaal Plan Grafische Dienstverlening Rijksoverheid van 22 december 2014.

Artikel 2

[Vervallen per 01-02-2017]

 • 1 Er is een Interpretatiecommissie in verband met de uitleg en toepassing van het Sociaal Plan Grafische Dienstverlening Rijksoverheid.

 • 2 De taken van de commissie zijn:

  • a. het adviseren over de uitleg en toepassing van het sociaal plan op verzoek van partijen bij het sociaal plan; en

  • b. het uitbrengen van bindend advies ingeval van een individueel geschil over de uitleg en toepassing van het sociaal plan.

Artikel 3

[Vervallen per 01-02-2017]

 • 1 De commissie is bevoegd haar eigen werkwijze vast te stellen.

 • 2 De commissie is bevoegd om:

  • a. alle informatie in te winnen die zij voor een goede uitoefening van haar taak noodzakelijk acht;

  • b. betrokken partijen op te roepen voor een gesprek bij de commissie, indien zij dit voor een goede uitoefening van haar taak noodzakelijk acht.

Artikel 4

[Vervallen per 01-02-2017]

De commissie neemt in het kader van een verzoek om toepassing van artikel 4.3, derde lid, van het sociaal plan in elk geval de volgende punten mee in haar afweging:

 • a. is er een mismatch tussen Xerox en de medewerker;

 • b. is er sprake van zwaarwegende persoonlijke omstandigheden.

Artikel 5

[Vervallen per 01-02-2017]

 • 1 De bij de behandeling van een zaak betrokken leden van de commissie stellen het advies van de commissie vast bij meerderheid van stemmen. Geen der betrokken leden onthoudt zich van stemming.

 • 2 Bij ontbreken van een meerderheid van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend;

 • 3 De secretaris bereidt het schriftelijk advies van de commissie voor.

 • 4 De bij de behandeling van een zaak fungerend voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekenen het advies.

 • 5 De secretaris zendt het advies en het verslag van de hoorzitting aan de minister.

 • 6 Bij het horen van partijen dienen ten minste de voorzitter en één lid aanwezig te zijn.

Artikel 6

[Vervallen per 01-02-2017]

 • 1 De commissie bestaat uit vier leden.

 • 2 De samenstelling van de commissie is als volgt:

  • Dhr. mr. W.A. Overkamp, voorzitter;

  • Dhr. M. Ouwehand, lid namens FNV;

  • Dhr. J. Salome, lid namens CNV

  • Dhr. R. Dolman, lid namens BZK.

 • 3 De commissie wordt ondersteund door een secretaris.

Artikel 7

[Vervallen per 01-02-2017]

Dit besluit treedt met terugwerkende kracht per 1 februari 2015 in werking na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van 1 februari 2017.

Artikel 8

[Vervallen per 01-02-2017]

Van dit besluit wordt een afschrift gezonden aan de in dit besluit genoemde personen. Het besluit is tot stand gekomen in samenwerking met de vertegenwoordigers van de vakbonden FNV, CNV, Ambtenarencentrum en CMHF.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Minister

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Terug naar begin van de pagina