Besluit vervanging bijlage Tabakswet

Geldend van 01-01-2016 t/m heden

Besluit van 18 juni 2015, houdende vervanging bijlage Tabakswet

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 april 2014, kenmerk 738855-134397-WJZ, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Gelet op artikel 11c, tweede lid, van de Tabakswet;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 mei 2015, No. W13.15.0108/III);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 juni 2015, kenmerk 768678-136660-WJZ, uitgebracht in overeenstemming met Onze Minister van Veiligheid en Justitie;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel II

Op overtredingen van het bepaalde bij artikel 8, eerste lid, van de Tabakswet die zijn begaan voor de inwerkingtreding van dit besluit, blijven de boetebedragen van kracht die golden op het moment waarop de overtreding is begaan.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 18 juni 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Uitgegeven de dertigste juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina