Regeling schoolfruit 2015

[Regeling vervallen per 30-06-2016.]
Geldend van 30-06-2015 t/m 29-06-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 19 juni 2015, nr. WJZ/15045784, houdende regels inzake schoolfruit (Regeling schoolfruit 2015)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;

Gelet op:

Verordening 1308/2013 van de Raad van 17 december 2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad;

Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning, in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen (PbEU 2009, L 94); en artikel 19, eerste lid, van de Landbouwwet;

Besluit:

Hoofdstuk 1. Definities

[Vervallen per 30-06-2016]

Artikel 1

[Vervallen per 30-06-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • begeleidende maatregelen: maatregelen als bedoeld in artikel 23, eerste lid, onder b, en tweede lid, tweede volzin, van verordening 1308/2013;

 • leverancier: degene die de producten aan de scholen levert en hiervoor steun aanvraagt;

 • minister: Minister van Economische Zaken;

 • nationale strategie: jaarlijks door de minister vastgestelde strategie als bedoeld in artikel 23, tweede lid, van verordening 1308/2013;

 • producten: producten als bedoeld in Bijlage I, delen IX (groenten en fruit) en XI (bananen) van verordening 1308/2013;

 • schoolfruitregeling: het stimuleren van groente- en fruitconsumptie bij kinderen en het bijdragen aan gezonde eetgewoonten door het gedurende een bepaalde periode gratis verstrekken van producten aan scholen door erkende leveranciers;

 • verordening 288/2009: Verordening (EG) nr. 288/2009 van de Commissie van 7 april 2009 houdende bepalingen voor de uitvoering van Verordening (EG) nr. 1234/2007 van de Raad ten aanzien van de toekenning, in het kader van een schoolfruitregeling, van communautaire steun voor de verstrekking van groente- en fruitproducten, verwerkte groente- en fruitproducten en banaanproducten aan kinderen in onderwijsinstellingen (PbEU 2009, L 94);

 • verordening 1308/2013: Verordening (EG) 1308/2013 van de Raad van 17 december 2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 tot vaststelling van een gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten en tot intrekking van de Verordeningen (EEG) nr. 922/72, (EEG) nr. 234/79, (EG) nr. 1037/2001 en (EG) nr. 1234/2007 van de Raad;

 • verordening 1370/2013: Verordening (EU) nr. 1370/2013 van de Raad van 16 december 2013 houdende maatregelen tot vaststelling van steun en restituties in het kader van de gemeenschappelijke ordening van de markten voor landbouwproducten.

Hoofdstuk 2. Erkenning van leveranciers

[Vervallen per 30-06-2016]

Artikel 2

[Vervallen per 30-06-2016]

 • 1 De minister verleent op verzoek aan maximaal acht leveranciers op volgorde van indiening van een volledige aanvraag voor de periode van één schooljaar een erkenning indien de leverancier:

  • a. voldoet aan de voorwaarden van artikel 7 van verordening 288/2009,

  • b. in staat is producten landelijk te leveren,

  • c. in staat is minimaal 200 scholen te beleveren,

  • d. verklaart dat hij kennis heeft van en akkoord gaat met een forfaitair bedrag aan steun ten bedrage van € 0,21 per portie producten, en

  • e. verklaart akkoord te gaan met belevering van de door de minister toe te wijzen scholen gedurende de perioden van levering, bedoeld in artikel 9, tweede lid.

 • 2 Een verzoek om erkenning wordt ingediend tussen 17 augustus 2015, 9.00 uur, en 31 augustus 2015, 24.00 uur.

 • 3 Een verzoek om erkenning omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. een recent uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Artikel 3

[Vervallen per 30-06-2016]

 • 1 De minister schorst een erkenning of trekt een erkenning in overeenkomstig artikel 9 van verordening 288/2009.

 • 2 Een leverancier die gedurende een schooljaar kenbaar maakt dat hij afziet van het leveren van schoolfruit verliest door die verklaring de erkenning voor het resterende deel van het schooljaar en kan geen aanvraag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, indienen voor het daaropvolgende schooljaar.

 • 3 De minister houdt een openbaar register bij van erkende leveranciers.

Hoofdstuk 3. Deelnemende scholen

[Vervallen per 30-06-2016]

Artikel 4

[Vervallen per 30-06-2016]

 • 1 Een school die wil deelnemen aan de schoolfruitregeling meldt zich tussen 31 augustus en 11 september 2015 hiervoor aan bij de minister.

 • 2 De minister besluit na afloop van de inschrijfperiode op basis van een loting welke scholen aan de schoolfruitregeling deelnemen met inachtneming van het voor fruitlevering bestemde deel van het beschikbare budget dat aan Nederland is toegewezen op grond van artikel 5, tweede lid, van verordening 1370/2013.

 • 3 De minister bepaalt naar rato van het in het verzoek om erkenning aangegeven aantal te beleveren scholen hoeveel en welke scholen aan de erkende leveranciers worden toegewezen.

Artikel 5

[Vervallen per 30-06-2016]

Deelnemende scholen:

 • a. zorgen ervoor dat de geleverde producten zodanig worden opgeslagen dat de kwaliteit behouden blijft;

 • b. zorgen ervoor dat de producten op school worden uitgereikt aan en geconsumeerd door alle leerlingen;

 • c. wijzen een medewerker aan die de verspreiding van gratis groenten en fruit coördineert;

 • d. nemen het educatieve materiaal af;

 • e. brengen een EU-Schoolfruitposter als bedoeld in artikel 14 van verordening 288/2009 zichtbaar aan bij de hoofdingang van de school;

 • f. gaan akkoord met het ontvangen van een digitale nieuwsbrief;

 • g. hebben een inspanningsverplichting om deel te nemen aan begeleidende maatregelen en aanvullende activiteiten uit te voeren, gericht op het doel van de schoolfruitregeling;

 • h. vullen de ontvangstverklaring in waarin wordt aangegeven op welke dagen welke hoeveelheid producten geleverd is;

 • i. werken mee aan controles op grond van deze regeling, en

 • j. nemen deel aan monitoring en evaluaties.

Artikel 6

[Vervallen per 30-06-2016]

 • 1 Een erkende leverancier en een deelnemende school sluiten een overeenkomst, waarin tenminste wordt opgenomen:

  • a. de perioden van levering;

  • b. de afleverdata;

  • c. het aantal leerlingen waarvoor producten geleverd worden, en

  • d. de hoeveelheden te leveren producten.

 • 2 De door beide partijen ondertekende overeenkomst wordt uiterlijk 16 oktober 2015 ingediend bij de minister.

 • 3 De school kan het aantal leerlingen, bedoeld in het eerste lid, onderdeel c, tijdens de periode van levering eenmalig met maximaal 5% wijzigen op basis van de werkelijke mutaties van de school.

 • 4 De wijziging, bedoeld in het derde lid, kan tot uiterlijk 1 december van het schooljaar plaatsvinden.

Hoofdstuk 4. Subsidie

[Vervallen per 30-06-2016]

Artikel 7

[Vervallen per 30-06-2016]

 • 1 Producten zijn subsidiabel indien zij:

  • a. van kwaliteitsklasse I zijn;

  • b. vers en onbewerkt zijn;

  • c. geschikt zijn voor directe consumptie; en

  • d. geen toegevoegde suiker, toegevoegde kunstmatige zoetstoffen, toegevoegd vet en toegevoegd zout bevatten.

 • 2 Producten zijn subsidiabel indien de verstrekte porties:

  • a. minimaal 10% groenten bevatten;

  • b. maximaal 30% hetzelfde fruit bevatten; en

  • c. een minimaal gemiddeld gewicht van 80 gram per portie hebben dan wel, bij levering van drie porties fruit of groente per week, een minimum gewicht per week van 240 gram.

 • 3 Voor scholen in het voortgezet onderwijs mag van het tweede lid, onderdelen a en b, worden afgeweken.

Artikel 8

[Vervallen per 30-06-2016]

Een erkende leverancier ontvangt steun ten bedrage van € 0,21 per portie geleverde producten.

Hoofdstuk 5. Steunaanvraag

[Vervallen per 30-06-2016]

Artikel 9

[Vervallen per 30-06-2016]

 • 1 Een erkende leverancier verzoekt de minister in drie termijnen om betaling van steun over de periode waarin hij subsidiabele activiteiten heeft verricht ten behoeve van een deelnemende school als bedoeld in artikel 4.

 • 2 Steunaanvragen van erkende leveranciers worden per periode van levering ingediend, waarbij de eerste periode in 2015 aanvangt in week 45. De perioden van levering zijn:

  a.

  periode 1 (2015):

  week 45-51 (7 weken)

  b.

  periode 2 (2016):

  week 1-7 (7 weken)

  c.

  periode 3 (2016):

  week 10-16 (7 weken)

 • 3 De steunaanvraag wordt ingediend uiterlijk op de laatste dag van de derde maand na de betreffende periode van levering.

 • 4 De steunaanvraag omvat:

  • a. een volledig ingevuld door de minister ter beschikking gesteld middel;

  • b. de overeenkomst bedoeld in artikel 6;

  • c. gespecificeerde ontvangstbevestigingen van de beleverde scholen; en

  • d. een bewijs van betaling van de geleverde producten.

Artikel 10

[Vervallen per 30-06-2016]

 • 2 De minister vordert de steun terug indien uit de ingevolge de artikelen 12 en 13 van verordening 288/2009 bedoelde controles blijkt dat de in het eerste lid bedoelde voorwaarden voor steun niet zijn nageleefd.

Artikel 11

[Vervallen per 30-06-2016]

Artikel 12

[Vervallen per 30-06-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 13

[Vervallen per 30-06-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling schoolfruit 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 juni 2015

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Terug naar begin van de pagina