Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel PMV®-01 ter bescherming van de bedekte belichte productieteelt van tomaat 2015

[Regeling vervallen per 29-10-2015.]
Geldend van 01-07-2015 t/m 28-10-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 juni 2015, nr.: 15080667, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de bedekte belichte productieteelt van tomaat (Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel PMV®-01 ter bescherming van de bedekte belichte productieteelt van tomaat 2015)

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening nr. (EG) 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en nr. 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 29-10-2015]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel PMV®-01 ter bescherming van de bedekte belichte productieteelt van tomaat tegen schade door Pepinomozaïekvirus. Deze vrijstelling geldt niet voor de opkweek van tomatenplanten.

Artikel 2

[Vervallen per 29-10-2015]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 29-10-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juli 2015 en vervalt op 29 oktober 2015.

Artikel 4

[Vervallen per 29-10-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: (Tijdelijke vrijstelling voor het gewasbeschermingsmiddel PMV®-01 ter bescherming van de bedekte belichte productieteelt van tomaat 2015).

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro en Natuur

Bijlage Wettelijk Gebruiksvoorschrift en Gebruiksaanwijzing Middel: PMV®-01

[Vervallen per 29-10-2015]

Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 29-10-2015]

Toegestaan is uitsluitend het gebruik als virus inoculatie tegen schade door het Pepinomozaïekvirus, door middel van een gewasbespuiting in bedekte productieteelt van tomaten.

Bij de interpretatie van wat valt onder bovengenoemde teelt is uitgegaan van de Definitielijst toepassingsgebieden gewasbeschermingsmiddelen, versie 2.0, Ctgb juni 2011.

Dit middel is uitsluitend bestemd voor professioneel gebruik.

Dit middel wordt uitsluitend rechtstreeks geleverd aan de teler.

Veiligheidstermijnen: geen

Draag beschermende handschoenen en beschermende kleding.

Gebruiksaanwijzing

[Vervallen per 29-10-2015]

Algemeen

[Vervallen per 29-10-2015]

PMV®-01 bevat één milde variant van Pepinomozaïekvirus. Dit product wordt toegepast voor bescherming van tomatenplanten tegen alle andere isolaten van Pepinomozaïekvirus. Het product is toepasbaar in de bedekte productieteelt van tomaten.

PMV®-01 heeft een beperkte houdbaarheid na productie en dient bewaard te worden bij een temperatuur van 2 °C ± 4°C. Product waarvan de houdbaarheid verstreken is, afvoeren of vernietigen volgens geldende nationale regelgeving voor restanten gewasbeschermingsmiddelen.

De behandeling gebeurt op jonge tomatenplanten, zo snel mogelijk na het planten en uiterlijk voor de eerste tros volledig tot bloei komt. Voor een optimaal effect is het aan te bevelen om onmiddellijk na toepassing een gewasverzorging uit te voeren. De planten moeten vrij zijn van het Pepinomozaïekvirus op het moment van behandeling.

Toepassingen

[Vervallen per 29-10-2015]

Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor mens en milieu te voorkomen. De toepassing van dit product is uitsluitend voorbehouden voor professionele gebruikers. PMV-01 bevat een milde variant van Pepinomozaïekvirus. Dit product wordt toegepast voor bescherming van tomatenplanten tegen alle andere isolaten van Pepino mosaic virus. Het product is toepasbaar in de commerciële tomatenteelt onder glas. De behandeling gebeurt op jonge tomatenplantjes, zo snel mogelijk na het planten en uiterlijk voor de eerste tros volledig tot bloei komt. Voor een optimaal effect is het aangewezen om onmiddellijk na toepassing een gewasverzorging uit te voeren. De plantjes moeten vrij zijn van het Pepino mosaic virus op het moment van behandeling.

Aanbevolen dosis: 4 – 8 L/ha bij een spuitvolume van 160 – 300 L/ha. De volledige dosis moet rechtstreeks op de tomatenplantjes verspoten worden. Spuittoepassing bij een druk van 5 – 6 bar.

Het product goed mengen voor gebruik en goed homogeniseren na verdunning in de spuitapparatuur. Reinig de filters vaak genoeg en homogeniseer de spuitoplossing regelmatig (om de 2u). Indien gebruik gemaakt wordt van een spuitboom voor het spuiten van hagen: slechts 1 spuitdop gebruiken. Lege verpakking naspoelen met water en spoelwater in tank brengen om mee te verspuiten. De gereinigde verpakking verwijderen in overeenstemming met de geldende (lokale) regels voor verwijdering van verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen.

Classificatie volgens huidige EU wetgeving:

 

P102: Buiten het bereik van kinderen houden.

P260: Inademing van spuitnevel vermijden.

P270: Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.

P280: Beschermende handschoenen dragen.

P284: Adembescherming dragen.

SP1: Zorg ervoor dat u met het product of zijn verpakking geen water verontreinigt.

EUH401: Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen.

Micro-organismen kunnen eventuele sensibiliserende reacties uitlokken.

Terug naar begin van de pagina