Besluit vaststelling selectielijst KNAW over de periode vanaf 1945

Geldend van 28-06-2015 t/m heden

Besluit vaststelling selectielijst KNAW over de periode vanaf 1945

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b, van de Archiefwet 1995;

Besluit:

Artikel 1

De bij dit besluit gevoegde selectielijst voor het organisatiearchief van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW), gevormd in de periode vanaf 1945 en de daarbij behorende toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap is belast met de uitvoering van dit besluit dat in de Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 5 juni 2015

De

Minister

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,
namens deze,

De algemene rijksarchivaris,

M.L. Engelhard

Terug naar begin van de pagina