Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F

Geldend van 01-10-2015 t/m heden

Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 8 mei 2015, nummer CvTE-15.01137, houdende vaststelling van de syllabus rekenen 2F en 3F voor de rekentoets VO en centrale examinering in het mbo (Regeling syllabus Rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F)

Het College voor Toetsen en Examens,

Gelet op artikel 2a van de Wet College voor toetsen en examens; artikel 3 van de Wet College voor toetsen en examens; het Examen- en kwalificatiebesluit beroepsopleidingen WEB artikel 6, eerste lid onderdeel a;

Gezien de goedkeuring van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, gegeven op 21 mei 2015, kenmerk 766290;

Besluit:

Artikel 2. bekendmaking

  • 1 Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

  • 2 De onder artikel 1 genoemde syllabus wordt gepubliceerd op Examenblad.nl en Examenbladmbo.nl.

Artikel 4. citeertitel

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling syllabus rekenen VO en mbo referentieniveaus 2F en 3F.

Het College voor Toetsen en Examens,

de voorzitter,

P.J.J. Hendrikse

Terug naar begin van de pagina