Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2015

[Regeling vervalt per 26-06-2020.]
Geldend van 26-06-2015 t/m heden

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 juni 2015, nr. BOACAT2015/020, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporingsambtenaren bij HTM Personenvervoer N.V.

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van het Sectorhoofd Controle en Veiligheid van HTM Personenvervoer N.V. van 15 mei 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie Den Haag en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

De personen, werkzaam in de functie van Controleur BOA I of Controleur BOA III in dienst van HTM Personenvervoer N.V., zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 250 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 7

  • 1 Het Sectorhoofd Controle en Veiligheid van de HTM Personenvervoer N.V. brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 9

De op naam gestelde akten van beediging van de buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam bij de HTM Personenvervoer N.V. en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven op basis van het besluit van 17 januari 2011, nr. 5682079/Justis/11, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van het onderhavige besluit.

Artikel 10

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt vijf jaar na het tijdstip van inwerktreding.

Artikel 11

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar HTM Personenvervoer N.V. 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 15 juni 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina