Regeling informatieverstrekking beheer politie

Geldend van 18-03-2017 t/m heden

Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 juli 2015, houdende regels over de verstrekking van informatie over het beheer van de politie door de korpschef aan de Minister van Veiligheid en Justitie (Regeling informatieverstrekking beheer politie)

De Minister van Veiligheid en Justitie,

Gelet op artikel 22 van het Besluit beheer politie;

Besluit:

Artikel 1

 • 1 De korpschef verstrekt jaarlijks voor 1 februari aan de Minister van Veiligheid en Justitie de in de bij deze regeling behorende bijlage genoemde gegevens met betrekking tot het voorafgaande jaar.

 • 2 De korpschef verstrekt jaarlijks voor 1 augustus aan de Minister van Veiligheid en Justitie de in onderdeel 1 en onderdeel 1.1 bij deze regeling behorende bijlage genoemde gegevens met betrekking tot het voorafgaande halve jaar.

Deze regeling zal met bijlage en toelichting in de Staatscourant worden gepubliceerd.

De

Minister

van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Bijlage als bedoeld in artikel 1 van de Regeling informatieverstrekking beheer politie

Beheergegevens per 31 december van jaar t-1

 • 1. Personeel: basisgegevens

  VERSLAGJAAR

  KORPSONDERDEEL: indeling in korpsleiding, regionale en landelijke eenheden en ondersteunende eenheden

  SOORT WERKNEMER: Aanstelling bij het korps

  Versleuteld BSN

  Geboortedatum

  Geslachtscode

  Aanstellingsnummer

  Persoon Fte

  Datum in dienst

  Datum uit dienst

  Dienstjaren

  Aard aanstellingscode (cf.BARP)

  Werktijdcode

  Categoriecode (exe, ath, asp, etc) (inclusief vrijwilligers)

  Dienstverband instroomcode

  Dienstverband uitstroomcode

  BOA-code

 • 1.1 Functiegegevens

  Functiecode, onderverdeeld naar detailniveau van LFNP

 • 1.2 Salarisgegevens

  Schaalsalaris

  Vakantie-uitkering

  Eindejaarsuitkering

  Totaal ambtelijk inkomen

  Totaal SV-/pseudo WW-loon

  Totaal van SV-heffingen vrijgestelde vergoeding

  Eenmalige uitkering

  Schaal BBP

  Salarisregel

 • 1.3 Inactiviteitgegevens

  Inactiviteitcode

  Aantal verzuimdagen

  Aantal verzuimdagen kort

  Aantal verzuimdagen middel

  Aantal verzuimdagen lang-1

  Aantal verzuimdagen lang-2

  Aantal verzuimdagen lang-3

  Inactiviteitsfrequentie

 • 1.4 Aanvullingsgegevens

  AANVULLING OP SALARIS

  Aanvullingscode

  Aanvullingsbedrag

 • 1.5 Overige gegevens

  Code Levensloop

  Indicatie langdurig ziek

  Indicatie Ouderschapsverlof

  Indicatie RPU

  Bedrag Levensloop

  Op/Np Grondslag

  Grondslag Overgangspremie VUT-FPU

  AOP Grondslag

  ZVW Grondslag

  SV Grondslag

  Loonheffing Grondslag

 • 1.6 RTGP-gegevens

  Code Geweldsmiddel

  Toets schietvaardigheid-0

  Toets schietvaardigheid-1

  Toets schietvaardigheid-2

  Toets geweldsbeheersing-0

  Toets geweldsbeheersing-1

  Toets aanhouding en zelfverdediging-0

  Toets aanhouding en zelfverdediging-1

  Inname lichte geweldsmiddelen

  Inname vuurwapen(s)-0

  Inname vuurwapen(s)-1

  Inname vuurwapen(s)-2

  Uitgifte lichte geweldsmiddelen

  Uitgifte vuurwapen(s)-0

  Uitgifte vuurwapen(s)-1

  Uitgifte vuurwapen(s)-2

  tijd voor training en toetsing

  Toets Heckler&Koch-0

  Toets Heckler&Koch-1

  Toets Heckler&Koch-2

  Fysieke veiligheidstoets

 • 1.7 Organisatie te werkstelling

  Organisatie te werkstelling anders dan bij de politie

Terug naar begin van de pagina