Regeling ex artikel 3, tweede lid, Besluit mandaat, volmacht en machting Commissariaat voor de Media 2015

[Regeling vervallen per 17-05-2018 met terugwerkende kracht tot en met 01-02-2018.]
Geldend van 25-06-2015 t/m 31-01-2018

Regeling ex artikel 3, tweede lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machting Commissariaat voor de Media 2015

Het College van het Commissariaat voor de Media,

Overwegende:

dat de aangelegenheden waartoe het in artikel 3, eerste lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Commissariaat voor de Media 2015 verleende mandaat zich uitstrekt ingevolge het tweede lid van dat artikel nader moeten worden aangeduid in een interne regeling.

Besluit:

Aan de in artikel 3 van voornoemd Besluit vermelde manager van de afdelingen Onderzoek en Toegang en Handhavingsbeleid en Uitvoering wordt, voor zover de aangelegenheid zich op hun werkterrein bevindt, mandaat verleend tot het afdoen van:

Hilversum, 2 juni 2015

M. de Cock Buning

voorzitter

E. Eljon

commissaris

J.G.C.M. Buné

commissaris

Terug naar begin van de pagina