Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van druif 2015

[Regeling vervallen per 27-11-2015.]
Geldend van 01-08-2015 t/m 26-11-2015

Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken, van 16 juni 2015, nr. 15077865, houdende tijdelijke vrijstelling op grond van artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden ter bescherming van de onbedekte teelt van druif tegen de Suzuki-fruitvlieg (Drosophila suzukii). (Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van druif 2015).

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

Gelet op artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van de Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europese Parlement en de Raad van 21 oktober 2009 betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen en tot intrekking van de Richtlijnen nr. 79/117/EEG en nr. 91/414/EEG van de Raad (PbEU 2009, L 309);

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 27-11-2015]

Tijdelijke vrijstelling als bedoeld in artikel 38 van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden en artikel 53 van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt verleend voor het gebruik van het gewasbeschermingsmiddel Tracer (12 567N) ter bescherming van de onbedekte teelt van druif tegen Suzuki-fruitvlieg.

Artikel 2

[Vervallen per 27-11-2015]

De vrijstelling is slechts van toepassing indien de gebruiksvoorschriften in de bijlage bij dit besluit worden nageleefd.

Artikel 3

[Vervallen per 27-11-2015]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 augustus 2015 en vervalt met ingang van 27 november 2015.

Artikel 4

[Vervallen per 27-11-2015]

Dit besluit wordt aangehaald als: Tijdelijke vrijstelling ter bescherming van de onbedekte teelt van druif 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Economische Zaken,
namens deze:

J.P. Hoogeveen

Directeur-Generaal Agro en Natuur

Bijlage 2. Wettelijk gebruiksvoorschrift

[Vervallen per 27-11-2015]

Toegestaan is uitsluitend het professionele gebruik als insecticide door middel van een gewasbehandeling in de volgende toepassingsgebieden (volgens Definitielijst toepassingsgebieden versie 2.0, Ctgb juni 2011) onder de vermelde toepassingsvoorwaarden.

Toepassings-

Gebied

Te bestrijden organisme

Dosering (middel) per toepassing

Maximale dosering (middel) per toepassing

Maximaal aantal toepassingen teeltcyclus

Minimum interval tussen toepassingen in dagen

Veiligheidstermijn in dagen

Druif (onbedekte teelt)

Suzuki-fruitvlieg

0,16 l/ha

0,16 l/ha

4

7

14

Toepassingsvoorwaarden

[Vervallen per 27-11-2015]

In druif dient het middel te worden toegepast met 400-800 liter water per ha.

Om in het water levende organismen en niet tot de doelsoorten behorende geleedpotigen/ insecten te beschermen is toepassing van het middel in de teelt van druiven uitsluitend toegestaan wanneer gebruik wordt gemaakt van Venturidoppen (minimaal 90% driftreducerend) met ventilatorstand ‘laag’ in combinatie met éénzijdige bespuiting van de laatste bomenrij in de richting van het perceel en met inachtneming van een teeltvrije zone van tenminste 4,5 meter.

Gevaarlijk voor bijen. Om de bijen en andere bestuivende insecten te beschermen mag u dit product niet gebruiken op in bloei staande gewassen (onbedekte teelten). Gebruik dit product niet op plaatsen waar bijen actief naar voedsel zoeken. Gebruik dit product niet in de buurt van in bloei staand onkruid. Verwijder onkruid voordat het bloeit.

Let op: dit middel kan schadelijk zijn voor natuurlijke vijanden. Raadpleeg uw leverancier van natuurlijke vijanden over het gebruik van dit middel in combinatie met het gebruik van natuurlijke vijanden.

Indien nog geen ervaring met het middel is opgedaan dient middels een proefbespuiting vastgesteld te worden of het gewas of het ras het middel verdraagt.

Resistentiemanagement

[Vervallen per 27-11-2015]

Dit middel bevat de werkzame stof spinosad. Spinosad behoort tot de spinosynen. De Irac code is 5. Bij dit product bestaat er kans op resistentieontwikkeling. In het kader van resistentiemanagement dient u de adviezen die gegeven worden in de voorlichtingsboodschappen, op te volgen.

Terug naar begin van de pagina