Eenmalige subsidieregeling update software Boordcomputer taxi

[Regeling vervallen per 01-04-2016.]
Geldend van 17-03-2016 t/m 31-03-2016

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 19 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/114933, houdende vaststelling van de Eenmalige subsidieregeling voor de ontwikkeling van software voor de boordcomputer taxi

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Gelet op de artikelen 2, onderdeel a, 3 en 4, van de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat;

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-04-2016]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • bct: boordcomputer taxi;

 • fabrikant van bct’s: intellectueel eigenaar van een typegoedgekeurde bct;

 • minister: minister van Infrastructuur en Milieu;

 • project: project tot ontwikkeling van software waarmee de bct voldoet aan de Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi zoals deze luidt met ingang van 1 april 2015.

Artikel 2. Doel en hoogte subsidie

[Vervallen per 01-04-2016]

 • 2 De subsidie bedraagt per fabrikant van bct’s:

  • a. € 50.000,– als basis bedrag;

  • b. daarenboven 40 procent van de kosten van ontwikkeling van de software; en

  • c. € 15.000,– voor de certificering van de software-update bij testhuizen.

 • 3 De subsidie per fabrikant bedraagt ten hoogste € 165.000,–.

 • 4 Het subsidieplafond bedraagt € 495.000,–.

Artikel 3. Cumulatie

[Vervallen per 01-04-2016]

Indien door een ander bestuursorgaan of de Europese Commissie een bijdrage is of wordt verstrekt voor de in artikel 2, eerste lid, bedoelde kosten of een deel daarvan wordt het bedrag dat door deze organen is verstrekt in mindering gebracht op de subsidie waarvoor de aanvrager krachtens deze regeling in aanmerking komt.

Artikel 4. Vereisten voor de subsidieaanvraag

[Vervallen per 01-04-2016]

 • 1 Een aanvraag tot subsidieverstrekking wordt binnen dertien weken na inwerkingtreding van deze regeling schriftelijk ingediend met gebruikmaking van een daartoe door de minister beschikbaar gesteld middel.

 • 2 Bij de aanvraag worden gegevens en bescheiden verstrekt betreffende:

  • a. de aanvrager;

  • b. een beschrijving van het project en een inschatting van de termijn waarin het kan worden gerealiseerd;

  • c. de kostenposten en de geraamde kosten;

  • d. de uitvoering van het project;

  • e. een ingevulde deminimisverklaring overeenkomstig de bij deze regeling behorende bijlage;

  • f. een typegoedkeuring dan wel, indien de fabrikant niet zelf houder is van een typegoedkeuring, toestemming van de houder van de typegoedkeuring bij wie de fabrikant de ontwikkeling heeft uitbesteed.

Artikel 5. In aanmerking komende kosten en opbrengsten

[Vervallen per 01-04-2016]

Als subsidiabele kosten komen uitsluitend in aanmerking de door de subsidieontvanger gemaakte en betaalde kosten, noodzakelijk om de software te ontwikkelen waarmee de bct voldoet aan de Regeling specificaties en typegoedkeuring boordcomputer taxi, zoals die luidt met ingang van 1 april 2015.

Artikel 6. Beslissing op de aanvraag

[Vervallen per 01-04-2016]

 • 1 De minister beslist over een aanvraag binnen dertien weken na ontvangst daarvan.

 • 2 Indien de beslissing op een aanvraag niet binnen dertien weken kan worden gegeven, stelt de minister de aanvrager daarvan in kennis en noemt daarbij een redelijke termijn waarbinnen de beslissing wel tegemoet kan worden gezien.

Artikel 7. Afwijzingsgronden

[Vervallen per 01-04-2016]

De minister beslist afwijzend op een aanvraag indien de aanvraag niet voldoet aan deze regeling.

Artikel 8. Verplichtingen

[Vervallen per 01-04-2016]

 • 1 In de beschikking tot verlening tot subsidie wordt de datum bepaald, waarop de ontwikkeling en certificering van de software gerealiseerd moet zijn.

 • 2 Indien de fabrikant vermoedt dat aan verplichtingen op grond van deze regeling niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan, meldt hij dit onverwijld aan de minister.

Artikel 9. Voorschot

[Vervallen per 01-04-2016]

De minister kan een voorschot verlenen. In de beschikking tot verlening tot subsidie wordt aangegeven hoe de voorschotten worden verstrekt en betaald.

Artikel 10. Vaststelling

[Vervallen per 01-04-2016]

 • 1 De subsidieontvanger dient de aanvraag tot subsidievaststelling bij de minister in binnen 13 weken na voltooiing van het project.

 • 2 In de beschikking tot verlening tot subsidie wordt aangegeven welke bewijzen beschikbaar moeten worden gesteld voor de subsidievaststelling.

 • 3 De minister neemt de beschikking tot subsidievaststelling binnen zes weken na ontvangst van de aanvraag.

Artikel 11. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-04-2016]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Zij vervalt met ingang van 1 april 2016 met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de op grond van deze regeling verstrekte subsidies en op aanvragen die op genoemd tijdstip nog in behandeling zijn.

Artikel 12. Citeertitel

[Vervallen per 01-04-2016]

Deze regeling wordt aangehaald als: Eenmalige subsidieregeling update software Boordcomputer taxi.

Deze regeling zal met de bijlage en de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina