Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet 2015

[Regeling vervallen per 01-07-2023.]
Geraadpleegd op 15-07-2024.
Geldend van 01-07-2021 t/m 30-06-2023

Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 juni 2015, kenmerk 767978-136607-WJZ, houdende Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet 2015

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

Gelet op artikel 8, vijfde lid, van de Drank- en Horecawet;

Besluit:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Als bewijsstukken waaruit blijkt dat een leidinggevende beschikt over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne worden aangewezen:

  • a. een verklaring afgegeven door de examencommissie van de Stichting Vakbekwaamheid Horeca 2.0 dat is gebleken dat betrokkene voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 8, derde lid, van de Alcoholwet, dan wel in het bezit is van een diploma of certificaat uit een andere lidstaat van de Europese Unie dan wel een staat, niet zijnde een lidstaat van de Europese Unie, die partij is bij een daartoe strekkend of mede daartoe strekkend Verdrag dat Nederland bindt, en die qua kennis en inzicht in sociale hygiëne een beroepsniveau waarborgen dat ten minste gelijkwaardig is aan het niveau dat met de nationale eisen wordt nagestreefd;

  • b. een verklaring van vakbekwaamheid, als bedoeld in artikel 41, eerste lid van de Drank- en Horecawet, zoals dit artikellid luidde op 31 december 1995.

Artikel 3

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Deze regeling treedt inwerking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-07-2023]

Deze Regeling wordt aangehaald als: Regeling bewijsstukken sociale hygiëne Drank- en Horecawet 2015.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

M.J. van Rijn

Naar boven