Instellingsbesluit Platform Opnieuw Thuis

[Regeling vervallen per 16-07-2017.]
Geldend van 20-06-2015 t/m 15-07-2017

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 juni 2015, nr. 615667, houdende de instelling van het Platform Opnieuw Thuis (Instellingsbesluit Platform Opnieuw Thuis (Huisvesting Vergunninghouders))

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Besluit:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 16-07-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a. ambassadeur: persoon die namens het platform optreedt in bestuurlijke overleggen en naar de media;

 • b. platform: het Platform Opnieuw Thuis, bedoeld in artikel 2;

 • c. projectteam: team bestaande uit medewerkers van departementen, betrokken organisaties of externen, dat het platform ondersteunt met het realiseren van de geformuleerde doelstelling;

 • d. staatssecretaris: de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 16-07-2017]

 • 1 Er is een Platform Opnieuw Thuis.

 • 2 Het platform heeft tot taak het proces van huisvesting van vergunninghouders conform artikel 28 van de Huisvestingswet 2014 te stimuleren en de gemeenten te ondersteunen bij de huisvesting van vergunninghouders. De tijdige realisatie van de huisvesting blijft een verantwoordelijkheid van de gemeenten.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming, ontslag

[Vervallen per 16-07-2017]

 • 1 Het platform bestaat uit een voorzitter en andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de staatssecretaris benoemd.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van het platform.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de staatssecretaris een ander lid benoemen.

 • 5 De voorzitter en de andere leden kunnen door de staatssecretaris worden ontslagen.

Artikel 4. Instellingsduur

[Vervallen per 16-07-2017]

Het platform wordt ingesteld met ingang van 1 november 2014 en wordt uiterlijk met ingang van 16 juli 2017 opgeheven.

Artikel 5. Leden

[Vervallen per 16-07-2017]

 • 1 Met ingang van 1 november 2014 wordt voor de duur van het platform tot lid van het platform benoemd:

  • a. de directeur Migratiebeleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie of diens plaatsvervanger, de voorzitter van het platform;

  • b. de directeur Woningmarkt van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of diens plaatsvervanger;

  • c. de directeur Inkomensverzekeringen en -voorzieningen van, het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid of diens plaatsvervanger;

  • d. de voorzitter van de commissie Asiel en Integratie van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten of diens plaatsvervanger;

  • e. de portefeuillehoudende Gedeputeerde (Wonen) van de Provincie Noord-Holland, als vertegenwoordiger namens het Interprovinciaal Overleg, of diens plaatsvervanger;

  • f. de directeur Opvang van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers of diens plaatsvervanger,

  • g. de afgevaardigde van het bestuur van Aedes, de vereniging van woningcorporaties, en

  • h. de programmadirecteur van de projectteam.

 • 2 Andere leden kunnen door de staatssecretaris worden benoemd.

 • 3 Een ambassadeur van het project kan door de staatssecretaris worden aangesteld.

Artikel 6. Secretariaat en projectteam

[Vervallen per 16-07-2017]

 • 1 Het platform wordt ondersteund door een secretariaat en een projectteam.

 • 2 In het secretariaat wordt voorzien door het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

 • 3 In het projectteam participeren medewerkers van de leden van het platform.

 • 4 Een programmadirecteur van het Ministerie van Veiligheid en Justitie geeft leiding aan het projectteam.

Artikel 7. Werkwijze

[Vervallen per 16-07-2017]

 • 1 Het platform stelt haar eigen werkwijze vast.

 • 2 Het platform streeft ernaar eenmaal per maand te vergaderen.

 • 3 Het projectteam legt verantwoording af aan het platform.

Artikel 8. Informatieplicht

[Vervallen per 16-07-2017]

Het platform verstrekt aan de staatssecretaris desgevraagd de door hem gewenste inlichtingen. De staatssecretaris kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 9. Eindrapport

[Vervallen per 16-07-2017]

Het platform brengt vóór 1 juni 2017 zijn eindrapport uit aan de staatssecretaris. Het platform levert tussenrapportages op en sluit in de frequentie aan bij de P&C-cyclus van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 10. Kosten van het Platform

[Vervallen per 16-07-2017]

Het platform biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de staatssecretaris aan.

Artikel 11. Archiefbescheiden

[Vervallen per 16-07-2017]

Het platform draagt zo spoedig mogelijk na beëindiging van haar werkzaamheden of, zo de omstandigheden daartoe aanleiding geven, zoveel eerder, de bescheiden betreffende die werkzaamheden over aan het archief van de directie Migratiebeleid van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Artikel 12. Inwerkingtreding

[Vervallen per 16-07-2017]

 • 1 Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2014.

 • 2 Dit besluit vervalt met ingang van 16 juli 2017.

Artikel 13. Citeertitel

[Vervallen per 16-07-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Platform Opnieuw Thuis.

Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,

K.H.D.M. Dijkhoff

Terug naar begin van de pagina