Wijzigingsregeling Regeling externe veiligheid inrichtingen (bepaalde mijnbouwwerken [...] brengen van Besluit externe veiligheid inrichtingen)

Geldend van 01-07-2015 t/m heden

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 4 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/26040, tot wijziging van de Regeling externe veiligheid inrichtingen in verband met het onder de werking van het Besluit externe veiligheid inrichtingen brengen van bepaalde mijnbouwwerken en enkele andere wijzigingen

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu,

Handelende in overeenstemming met de Minister van Economische Zaken;

Gelet op de artikelen 1, eerste lid, onderdeel k, 2, eerste lid, onderdelen d en h, 4, vijfde en zesde lid, 5, derde en vierde lid, 15, eerste lid, 18, tweede lid, en 26, tweede lid van het Besluit externe veiligheid inrichtingen;

Besluit:

Artikel II

De Regeling externe veiligheid inrichtingen zoals deze gold op 30 juni 2015, blijft ten aanzien van inrichtingen als bedoeld in artikel I, onderdeel B, zesde lid en inrichtingen waar aardgasdruk gereduceerd wordt of aardgashoeveelheid gemeten wordt van toepassing op:

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

Terug naar begin van de pagina