Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geraadpleegd op 28-09-2022.
Geldend van 01-07-2015 t/m 31-12-2016

Besluit van 8 juni 2015, houdende grenswaarden voor toestemmingsbesluiten in het kader van de programmatische aanpak stikstof (Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof)

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 december 2014, nr. 14203284;

Gelet op artikel 19kh, zevende lid, van de Natuurbeschermingswet 1998;

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 20 februari 2015, nr. W15.14.0480/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 3 juni 2015, nr. 15070235;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder:

  • depositieruimte voor grenswaarden: hoeveelheid stikstofdepositie die in het kader van het programma voor een hectare van een voor stikstof gevoelig habitat in een Natura 2000-gebied beschikbaar is voor projecten of andere handelingen als bedoeld in artikel 19kh, zevende lid, van de wet;

  • wet: Natuurbeschermingswet 1998.

Artikel 2

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

  • 4 Ingeval het derde lid van toepassing is, en zodra het derde lid, nadat het van toepassing is geworden, niet langer van toepassing is, doet Onze Minister hiervan mededeling in de Staatscourant.

  • 5 Het derde lid is niet van toepassing ten aanzien van projecten en andere handelingen voor zover deze stikstofdepositie veroorzaken op Natura 2000-gebieden die niet in het programma zijn opgenomen.

Artikel 4

[Regeling vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Wassenaar, 8 juni 2015

Willem-Alexander

De Staatssecretaris van Economische Zaken,

S.A.M. Dijksma

Uitgegeven de negentiende juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Naar boven