Wet samenvoeging gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en grenswijziging met gemeente Weesp

[Regeling materieel uitgewerkt per 19-06-2017.]
Geldend van 19-06-2015 t/m heden

Wet van 4 juni 2015 tot samenvoeging van de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden en wijziging van de grens met de gemeente Weesp

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden samen te voegen en de grens met de gemeente Weesp te wijzigen om op korte termijn bij te dragen aan bestuurskrachtversterking in de Gooi en Vechtstreek;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Bussum, Muiden en Naarden opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Gooise Meren ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Bussum, Muiden en Naarden, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Wijziging van de grens met de gemeente Weesp

Artikel 3

Met ingang van de datum van herindeling wordt de grens met de gemeente Weesp gewijzigd, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 3. Overige bepalingen

Artikel 4

Voor de nieuwe gemeente Gooise Meren wordt de op te heffen gemeente Bussum aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 5

Voor de op te heffen gemeenten Bussum, Muiden en Naarden wordt de nieuwe gemeente Gooise Meren aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

Artikel 7

  • 1 Indien op de dag voorafgaand aan de datum van herindeling aan de op te heffen gemeente Muiden geen aanvullende uitkering als bedoeld in artikel 12 van de Financiële-verhoudingswet is verleend, behandelt Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties het verzoek om een aanvullende uitkering van de gemeenteraad van Muiden als een verzoek van de gemeenteraad van de nieuwe gemeente Gooise Meren.

  • 2 De aanvullende uitkering aan de nieuwe gemeente Gooise Meren is gelijk aan de aanvullende uitkering die de op te heffen gemeente Muiden zou zijn verleend indien die gemeente niet was opgeheven.

  • 3 Voor de vaststelling van het peil van de eigen inkomsten van de gemeente, bedoeld in artikel 12, tweede lid, van de Financiële-verhoudingswet, en voor het bepalen van de maatregelen ter verbetering van haar financiële positie, bedoeld in het vijfde lid van dat artikel, wordt uitgegaan van de begroting van de op te heffen gemeente Muiden zoals die gold op de dag voorafgaand aan de datum van herindeling.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te

Wassenaar, 4 juni 2015

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de achttiende juni 2015

De Minister van Veiligheid en Justitie,

G.A. van der Steur

Terug naar begin van de pagina