Regeling informatieverstrekking statuten en toetsing (mede)beleidsbepalers WLZ-uitvoerder

[Regeling vervallen per 19-09-2019.]
Geldend van 17-06-2015 t/m 18-09-2019

Regeling informatieverstrekking statuten en toetsing (mede)beleidsbepalers Wlz-uitvoerder, TH/NR-003

Ingevolge artikel 62 en 68 van de Wet marktordening (WMG) is de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevoegd tot het stellen van regels op het gebied van informatieverstrekking door Wlz-uitvoerders om vast te kunnen stellen of de Wlz-uitvoerders voldoen aan de eisen van de Wlz.

2. Doel van de regeling

[Vervallen per 19-09-2019]

Deze regeling beoogt het tijdig toesturen door aangemelde Wlz-uitvoerders van wijzigingen in statuten, het melden van wijzigingen in (mede)beleidsbepalers en het toesturen van de beschrijving van de uitgevoerde toets voor nieuwe (mede)beleidsbepalers op geschiktheid en betrouwbaarheid.

3. Begripsbepalingen

[Vervallen per 19-09-2019]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • 3.1 Wlz-uitvoerder:

  Een rechtspersoon zoals omschreven in artikel 1.1.1 van de Wlz, die geen zorgverzekeraar is, die zich overeenkomstig artikel 4.1.1 van de Wlz heeft aangemeld voor de uitvoering van de Wlz, het zorgkantoor daaronder begrepen.

 • 3.2 Statuten:

  De statuten van de rechtspersoon die de Wlz- uitvoert.

 • 3.3 Beleidsbepalers:

  Personen die het dagelijkse beleid binnen de Wlz-uitvoerder bepalen. Beleidsbepalers zijn daarmee:

  • de personen die formeel de positie van bestuurder van de Wlz- uitvoerder bekleden; en

  • de personen die formeel niet de positie van bestuurder bekleden, maar feitelijk de dagelijkse leiding hebben over de Wlz-uitvoerder.

 • 3.4 Medebeleidsbepalers:

  De personen die formeel de positie bekleden van toezichthouder op het bestuur van de Wlz-uitvoerder.

 • 3.5 (Mede)beleidsbepalers:

  Beleidsbepalers en medebeleidsbepalers

 • 3.6 Geschiktheid- en betrouwbaarheidstoets:

  Toets zoals beschreven in het Besluit langdurige zorg art 4.1.2. tweede en derde lid.

4. Te verstrekken informatie bij statutenwijziging en benoemde (mede)beleidsbepalers

[Vervallen per 19-09-2019]

 • 4.1 De Wlz- uitvoerder is verplicht om wijzigingen van statuten aan te leveren aan de NZA met vermelding van de inhoud van de wijziging.

 • 4.2 De Wlz-uitvoerder is verplicht wijzigingen in (mede)beleidsbepalers schriftelijk te melden aan de NZa.

 • 4.3 De Wlz-uitvoerder is verplicht om bij de melding van een nieuwe (mede)beleidsbepaler de volgende informatie over de (mede)beleidsbepaler mee te sturen:

  • naam; (achternaam, voorletter(s), titel);

  • geboortedatum en geboorteplaats;

  • nationaliteit;

  • privé-adres;

  • functie(s);

  • ingangsdatum functie.

 • 4.4 Wlz-uitvoerders zijn verplicht een beschrijving te verstrekken aan de NZa van de uitgevoerde toetsing conform artikel 4.1.2. tweede en derde lid van het Besluit langdurig zorg. Voor personen die reeds op geschiktheid en betrouwbaarheid zijn getoetst en akkoord bevonden door de Nederlandse Bank volstaat een beschrijving van de toetsing voor geschiktheid als (mede)beleidsbepaler voor een Wlz-uitvoerder.

5. Indieningstermijn

[Vervallen per 19-09-2019]

De gevraagde informatie dient binnen 2 weken na wijziging of start van de functie te worden ingediend bij de Nza.

6. Gebrekkige aanlevering

[Vervallen per 19-09-2019]

Van een niet, of niet tijdige, aanlevering is sprake wanneer na het verstrijken van de in artikel 5 genoemde termijn, statuten blijken te zijn gewijzigd of (mede)beleidsbepalers zijn benoemd zonder aanlevering van de in artikel 4 genoemde informatie binnen de indieningstermijn.

Als de informatie in artikel 4 niet, of niet tijdig is ontvangen, kan de NZa gebruik maken van de haar toekomende handhavende bevoegdheden zoals genoemd in hoofdstuk 6 van de Wmg.

7. Inwerkingtreding en citeerregel

[Vervallen per 19-09-2019]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin de regeling ingevolge artikel 20, tweede lid, onderdeel a, van de Wet marktordening gezondheidszorg wordt geplaatst.

Deze regeling kan worden aangehaald als: ‘Regeling informatieverstrekking statuten en toetsing (mede)beleidsbepalers WLZ-uitvoerder’.

Terug naar begin van de pagina