Regeling instelling Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL

[Regeling vervallen per 01-09-2015.]
Geldend van 17-06-2015 t/m 31-08-2015

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 april 2015 nr. IENM/BSK-2015/42124, houdende instelling van de Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL (Regeling instelling Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL)

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de Minister voor Wonen en Rijksdienst,

handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op artikel 6 van de Kaderwet adviescolleges;

Besluiten:

Artikel 1. Begripsbepalingen

[Vervallen per 01-09-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. staatssecretaris: Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;

 • b. commissie: commissie, bedoeld in artikel 2;

 • c. LVNL: Luchtverkeersleiding Nederland;

 • d. FLNA: Regeling Functioneel Leeftijdsontslag Non-activiteit.

Artikel 2. Instelling en taak

[Vervallen per 01-09-2015]

 • 1 Er is een Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL.

 • 2 De commissie heeft tot taak te komen tot een advies voor de toekomst dat, na arbeidsvoorwaardenoverleg met de vakbonden, implementeerbaar is tot een passende, internationaal robuuste, wettelijk toegestane beloning en een bijbehorende FLNA regeling.

Artikel 3. Samenstelling, benoeming en ontslag

[Vervallen per 01-09-2015]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en twee andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de staatssecretaris benoemd.

 • 3 De benoeming geschiedt voor de duur van de commissie.

 • 4 Bij tussentijds vertrek van een lid kan de staatssecretaris een ander lid benoemen.

 • 5 De voorzitter en overige leden kunnen worden geschorst en ontslagen door de staatssecretaris.

Artikel 4. Instellingsduur

[Vervallen per 01-09-2015]

Deze regeling vervalt met ingang van 1 september 2015 of zodra het advies is uitgebracht.

Artikel 5. Kosten van de commissie

[Vervallen per 01-09-2015]

 • 1 De kosten van de commissie komen, voor zover goedgekeurd, voor rekening van de staatssecretaris. Onder kosten worden in ieder geval verstaan:

  • a. de kosten voor de faciliteiten van vergaderingen en voor secretariële ondersteuning,

  • b. de kosten voor het inschakelen van externe deskundigheid en het laten verrichten van onderzoek, en

  • c. de kosten voor publicatie van rapportages.

 • 2 De commissie biedt zo spoedig mogelijk na haar instelling een begroting en een planning aan de staatssecretaris aan.

 • 3 De commissie regelt zijn werkzaamheden en die van het secretariaat.

 • 4 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. De bescheiden worden na het beëindigen van de werkzaamheden overgedragen aan het archief van het ministerie van Infrastructuur en Milieu.

Artikel 6. Inwerkingtreding

[Vervallen per 01-09-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant, waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 27 februari 2015.

Artikel 7. Citeertitel

[Vervallen per 01-09-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Adviescommissie Onderzoek arbeidsvoorwaarden en FLNA LVNL.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

W.J. Mansveld

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S. Blok

Terug naar begin van de pagina