Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 01-01-2015 t/m 31-12-2016

Circulaire toepassing Uitvoeringsakkoord sector Rijk

Op 24 april 2015 hebben de minister van Wonen en Rijksdienst en de vier in het sectoroverleg vertegenwoordigde vakbonden het Uitvoeringsakkoord sector Rijk gesloten. In deze circulaire wordt aangegeven op welke wijze moet worden omgegaan met de in het Uitvoeringsakkoord gemaakte afspraken over de verhoging van de salarissen vanwege de vrijval van werkgeverspremies van de pensioenen. Het Uitvoeringsakkoord is als bijlage bij deze circulaire gevoegd.

Verhoging van de salarisbedragen

In het Uitvoeringsakkoord is afgesproken de verlaging van de werkgeverspremie van de pensioenen vanwege het Pensioenakkoord Pensioenkamer Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid van 13 november 2014, in te zetten voor een salarisverhoging met ingang van 1 januari 2015. Daarnaast is afgesproken dat de vrijval van de werkgeverspremies vanwege het beperken van de pensioenopbouw tot een inkomen van € 100.000 aan de salarisbedragen wordt toegevoegd naar de mate waarin de vrijval daar optreedt.

Ter invulling van deze afspraak wordt het jaarinkomen (voltijd, inclusief vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering) tot en met € 100.000 verhoogd met 0,8% en wordt het gedeelte van het jaarinkomen boven de € 100.000 in verband met de vrijval van de werkgeverspremies verhoogd met het betreffende premiepercentage (13,405%).

Dit leidt ertoe dat de bestaande salarisbedragen van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984 (BBRA) tot het maximum van schaal 16 (ofwel tot en met salarisregel 52) worden verhoogd met 0,8%. Voor de salarisbedragen vanaf het maximum van schaal 16 geldt een gedifferentieerde verhoging. Het overzicht van de salarisbedragen met ingang van 1 januari 2015 is onderdeel van het Uitvoeringsakkoord .

Aanpassing van toelagen en vergoedingen

Toelagen die zijn toegekend met toepassing van het BBRA dienen in het algemeen in verband met de algemene salarisverhoging te worden aangepast. Voor de salarisbedragen tot het maximum van schaal 16 betreft dit 0,8% en voor de salarisbedragen vanaf het maximum van schaal 16 de bij de betreffende salarisregel behorende gedifferentieerde verhoging.

Veelal vindt de verhoging automatisch plaats doordat de toelagen gerelateerd zijn aan de (verhoogde) salarisbedragen, bijvoorbeeld de overwerkvergoeding, de toelage onregelmatige dienst en de incidentele toelagen op basis van artikel 22a BBRA die als percentage van het maandsalaris zijn uitgedrukt.

Automatische aanpassing vindt niet plaats bij nominale toelagen, zoals bij nominale toelagen op basis van artikel 22a BBRA of een vastgestelde stimuleringspremie. Indien toelagen wel in aanmerking komen voor aanpassing met de algemene salarisherziening, bijvoorbeeld omdat het nominale bedrag is afgeleid van een salarisbedrag of dit is afgesproken bij de toekenning, dan dient het bevoegd gezag daartoe opdracht te geven aan P-Direkt. Zonder opdracht tot het verhogen van nominale toelagen laat P-Direkt de nominale toelagen ongewijzigd.

Ten slotte zijn er toelagen die geen aanpassing behoren te ondergaan, bijvoorbeeld op grond van hun aard of op grond van gemaakte afspraken bij de toekenning, en dus ongewijzigd blijven. Het is aan het bevoegd gezag om dit te beoordelen.

Aanpassing diverse bedragen

In verband met de algemene salarisverhoging worden de volgende bedragen met ingang van 1 januari 2015 aangepast:

Toelagen

was

wordt

Minimale vakantie-uitkering (artikel 21 BBRA)

€ 156,73

€ 157,98

Bedragen bedrijfshulpverlening (artikel 58a ARAR)

€ 220,00

€ 440,00

€ 660,00

€ 360,00

€ 440,00

€ 525,00

€ 221,76

€ 443,52

€ 665,28

€ 362,88

€ 443,52

€ 529,20

Vaste toelage onregelmatige dienst (artikel 7 van het Besluit personenchauffeurs Rijksdienst)

€ 151,23

€ 152,44

Stagevergoeding (Circulaire Beleid rechtspositie stagiair en modelstageovereenkomsten)

€ 550,00

€ 400,00

€ 554,00

€ 403,00

Vergoeding privé-ruimte (artikel 7 van de Raamregeling Telewerken)

€ 71,66

€ 72,23

Uitbetaling

De genoemde inkomensmaatregelen worden door P-Direkt in juni in het salarissysteem verwerkt.

Doorwerking naar uitkeringen

De salarisverhoging heeft een algemeen karakter en werkt daarom vanaf 1 januari 2015 door naar alle ontslaggebonden uitkeringen, zoals de uitkeringen op basis van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk en de wachtgelden op basis van het Rijkswachtgeldbesluit 1959. Met Loyalis Maatwerkadministraties (de uitvoerder van de regelingen) vindt overleg plaats over de precieze uitvoering van de aan te passen uitkeringen.

Doorwerking naar pensioenen

Partijen hebben afgesproken dat de salarisverhoging van 1 januari 2015 pensioengevend is. Het pensioengevend inkomen wordt volgens de zogenoemde “peildatumsystematiek” berekend op basis van het vaste inkomen, zoals dat op 1 januari van elk kalenderjaar bekend is, verhoogd met de variabele pensioengevende inkomensbestanddelen van het voorgaande jaar. Het is vanwege de peildatumsystematiek niet mogelijk het pensioengevend inkomen met terugwerkende kracht te wijzigen. De verhoging van het salaris in verband met de wijziging van de salarisbedragen wordt daarom pas pensioengevend in 2016. Om de verhoging over 2015 ook te laten meetellen wordt berekend wat het ABP-jaarinkomen zou zijn geweest als de salarisverhoging per 1 januari 2015 was doorgevoerd. Het verschil tussen het daadwerkelijke ABP-jaarinkomen 2015 en het herberekende jaarinkomen 2015 wordt als variabel inkomensbestanddeel toegevoegd aan het ABP-jaarinkomen2016, zodat daarover in 2016 opbouw en afdracht plaatsvindt.

Ik verzoek u met de inhoud van deze circulaire rekening te houden en daaraan voor zover nodig uitvoering te geven.

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,
namens deze,

S. Roos

Directeur-generaal Organisatie en Bedrijfsvoering Rijk

Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk van 24 april 2015

[Vervallen per 01-01-2017]

Partijen maken de volgende afspraken:

Verhoging salarissen vanwege vrijval werkgeverspremies pensioenen

[Vervallen per 01-01-2017]

De besparing vanwege de verlaging van de werkgeverspremie van de pensioenen wordt per 1 januari 2015 ingezet voor een salarisverhoging. Dit betreft de verlaging van de werkgeverspremies vanwege het Pensioenakkoord Pensioenkamer Raad voor het Overheidspersoneelsbeleid over de wijzigingen van de APB-pensioenregeling naar aanleiding van de aanpassing van het fiscale pensioenkader ‘Witteveen 2015’. Als gevolg hiervan worden de salarisbedragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2015 met 0,8% verhoogd. Daarnaast wordt de vrijval van de werkgeverspremies vanwege het beperken van de pensioenopbouw tot een inkomen van € 100.000 aan de salarisbedragen toegevoegd naar de mate waarin de vrijval daar optreedt.

Beide maatregelen hebben een algemeen karakter en werken door in de berekening van de pensioengrondslag 2015. Zij worden in de salaristabellen per 1 januari 2015 verwerkt en komen in juni met terugwerkende kracht tot uitbetaling; ook voor medewerkers die sinds 1 januari 2015 uit dienst zijn getreden. De nieuwe salaristabellen zijn als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.

Opbouw vakantie bij langdurige ziekte

[Vervallen per 01-01-2017]

De systematiek over vakantie van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek wordt overgenomen in het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR). Hierdoor loopt de opbouw van vakantie-uren tijdens een ziekteperiode door en gaat vakantie die is gebruikt tijdens een periode van ziekte ten laste van de opgebouwde vakantie-uren. Hierdoor is geen separate registratie op basis van de circulaire van 4 februari 2010 meer nodig, hetgeen de uitvoerbaarheid ten goede komt en de regelgeving begrijpelijker en eenvoudiger maakt. Om dezelfde reden wordt de opbouw van bovenwettelijke vakantie-uren op dezelfde wijze behandeld als de wettelijke vakantie-uren (vier maal de overeengekomen arbeidsduur per week). Voor bovenwettelijke vakantie-uren geldt een vervaltermijn van vijf jaar na afloop van het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan en voor wettelijke vakantie-uren een termijn van één jaar na het kalenderjaar waarin de aanspraak is ontstaan. De nieuwe systematiek gaat per 1 januari 2016 in.

Normen Arbeidstijdenwet

[Vervallen per 01-01-2017]

Enkele bepalingen in het ARAR inzake werk- en rusttijden wijken af van de normen in de Arbeidstijdenwet. Dit betreft bepalingen omtrent onafgebroken rusttijd, arbeid op zondag, de definitie van nachtdienst en het aanpassen van de term werktijdenregeling in (individueel) arbeidspatroon. Partijen spreken af de bepalingen in het ARAR zoveel mogelijk gelijkluidend aan de Arbeidstijdenwet te formuleren.

Compensatieregeling gedeeltelijk arbeidsongeschikten

[Vervallen per 01-01-2017]

Voor gedeeltelijk arbeidsongeschikten die minder dan 35% arbeidsongeschikt zijn is in 2006 een regeling afgesproken om deze groep maximaal vijf jaar lang een compensatie van 70% van het inkomensverlies te geven omdat deze categorie arbeidsongeschikten niet in aanmerking komt voor een WGA-uitkering. Deze regeling gold in eerste instantie tot en met 2010 en is sindsdien steeds verlengd. De tijdelijke afspraken worden nu omgezet in een structurele regeling die de in 2006 afgesproken compensatie van het inkomensverlies regelt.

Overeenkomst arbeidsvoorwaarden Rijksschoonmaakorganisatie

[Vervallen per 01-01-2017]

Partijen spreken af dat het Besluit Bezoldiging Rijksambtenaren 1984 wordt aangepast overeenkomstig de afspraken die in de Overeenkomst arbeidsvoorwaarden Rijksschoonmaakorganisatie zijn gemaakt.

Reglement werkwijze rijksbrede VWNW-commissie

[Vervallen per 01-01-2017]

Partijen zijn met inachtneming van enkele in het SOR gewisselde suggesties tot aanpassing akkoord met het door de rijksbrede VWNW-commissie opgestelde reglement voor de werkwijze van de commissie.

Advies- en Arbitragecommissie

[Vervallen per 01-01-2017]

De benoemingstermijn van de voorzitter en leden van de Advies- en Arbitragecommissie is verlopen. Partijenspreken af dat zij worden herbenoemd.

SOR-overleg

[Vervallen per 01-01-2017]

Daarnaast spreken partijen af om – los van het overleg over een nieuwe CAO – de komende maanden in het SOR de volgende onderwerpen te bespreken en daarover afspraken te maken:

  • Het actualiseren van de Modelgedragscode Integriteit sector Rijk. De bedoeling van de code is enerzijds het stellen van normen en anderzijds via deze normen veiligheid te bieden aan medewerkers en het ondersteunen van het gesprek tussen leidinggevende en medewerker.

  • De benodigde nadere regelgeving voor de salarisgarantie en -suppletie

  • Het in lijn brengen van het ARAR met de wijzigingen vanwege de Wet modernisering verlofregelingen. Deze wet heeft rechtstreekse werking, maar de ARAR-bepalingen zijn daarop nog niet aangepast.

  • De technische aanpassing van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid voor de sector Rijk aan de per 1 juli 2015 wijzigende bepalingen in de Werkloosheidswet. Dit betreft het aanpassen van verwijzingen naar bepaalde artikelen in de WW en aansluiten op de gewijzigde inkomensverrekeningssystematiek, loonaanvulling en dagloonbepaling. Dit betreft uitdrukkelijk niet de gevolgen van de duur en de opbouw van de WW per 1 januari 2016 waarover in 2013 in het Sociaal Akkoord afspraken zijn gemaakt.

  • De gevolgen van het afschaffen van de ouderschapsverlofkorting.

Agenda CAO-overleg

[Vervallen per 01-01-2017]

Met deze afspraken is de weg vrij voor het overleg over een nieuwe CAO. Partijen hebben daartoe de inzetbrieven met elkaar uitgewisseld en afgesproken open en reëel overleg te voeren waarbij de onderwerpen uit die beide inzetbrieven de agenda vormen voor het overleg.

  • Van werknemerszijde wordt voor de nieuwe CAO Rijk geagendeerd: tegemoetkoming vier jaar nullijn, loon; werkzekerheid en de uitwerking van het Sociaal Akkoord.

  • Van werkgeverszijde wordt voor de nieuwe CAO Rijk geagendeerd: wendbare organisatie; individueel keuzebudget; ontziemaatregelen voor oudere medewerkers; het Sociaal Akkoord; achterstallig onderhoud en een agenda voor de toekomst.

De inzetbrieven van beide partijen zijn als bijlage bij deze overeenkomst gevoegd.

Bijlage bij Uitvoeringsakkoord Sectoroverleg Rijk: schalen van het BBRA 1984 per 1 januari 2015

Nr.

Salaris

Salaris

SCHAAL

Salaris

Nr.

 

was

1-1-2015

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

1-1-2015

 
 

euro

euro

                                   

euro

 

1

1467,16

1478,90

0

                                 

1478,90

1

2

1497,69

1509,67

1

0

                               

1509,67

2

3

1528,19

1540,42

2

1

                               

1540,42

3

4

1562,29

1574,79

3

2

0

                             

1574,79

4

5

1598,43

1611,22

4

3

1

                             

1611,22

5

6

1633,51

1646,58

5

4

2

                             

1646,58

6

7

1669,63

1682,99

6

5

3

0

                           

1682,99

7

8

1706,28

1719,93

7

6

4

1

                           

1719,93

8

9

1743,38

1757,33

8

7

5

2

0

                         

1757,33

9

10

1780,55

1794,79

9

8

6

3

1

                         

1794,79

10

11

1818,69

1833,24

10

9

7

4

2

                         

1833,24

11

12

1876,19

1891,20

 

10

8

5

3

0

                       

1891,20

12

13

1934,18

1949,65

 

11

9

6

4

1

                       

1949,65

13

14

1992,17

2008,11

 

12

10

7

5

2

                       

2008,11

14

15

2047,12

2063,50

   

11

8

6

3

                       

2063,50

15

16

2106,13

2122,98

   

12

9

7

4

0

                     

2122,98

16

17

2164,13

2181,44

   

13

10

8

5

1

                     

2181,44

17

18

2222,13

2239,91

     

11

9

6

2

                     

2239,91

18

19

2280,63

2298,88

     

12

10

7

3

0

                   

2298,88

19

20

2338,64

2357,35

       

11

8

4

1

                   

2357,35

20

21

2396,62

2415,79

       

12

9

5

2

 

0

               

2415,79

21

22

2455,66

2475,31

         

10

6

3

0

                 

2475,31

22

23

2513,65

2533,76

         

11

7

4

1

1

               

2533,76

23

24

2571,64

2592,21

           

8

5

2

                 

2592,21

24

25

2652,53

2673,75

           

9

6

3

2

               

2673,75

25

26

2745,11

2767,07

           

10

7

4

                 

2767,07

26

27

2850,92

2873,73

             

8

5

3

0

             

2873,73

27

28

2965,89

2989,62

             

9

6

                 

2989,62

28

29

3082,92

3107,58

             

10

7

4

1

             

3107,58

29

30

3210,61

3236,29

               

8

5

2

             

3236,29

30

31

3340,33

3367,05

               

9

6

3

0

           

3367,05

31

32

3469,57

3497,33

               

10

7

4

1

           

3497,33

32

33

3592,67

3621,41

                 

8

5

2

           

3621,41

33

34

3722,42

3752,20

                 

9

6

3

0

         

3752,20

34

35

3852,13

3882,95

                 

10

7

4

1

         

3882,95

35

36

4018,99

4051,14

                   

8

5

2

         

4051,14

36

37

4200,11

4233,71

                   

9

6

3

0

       

4233,71

37

38

4380,72

4415,77

                   

10

7

4

1

       

4415,77

38

39

4573,02

4609,60

                     

8

5

2

       

4609,60

39

40

4768,88

4807,03

                     

9

6

3

0

     

4807,03

40

41

4964,76

5004,48

                     

10

7

4

1

     

5004,48

41

42

5161,11

5202,40

                       

8

5

2

     

5202,40

42

43

5357,49

5400,35

                       

9

6

3

0

   

5400,35

43

44

5553,35

5597,78

                       

10

7

4

1

   

5597,78

44

45

5746,69

5792,66

                         

8

5

2

   

5792,66

45

46

5943,06

5990,60

                         

9

6

3

0

 

5990,60

46

47

6138,92

6188,03

                         

10

7

4

1

 

6188,03

47

48

6332,74

6383,40

                           

8

5

2

 

6383,40

48

49

6529,63

6581,87

                           

9

6

3

0

6581,87

49

50

6726,01

6779,82

                           

10

7

4

1

6779,82

50

51

6918,80

6974,15

                             

8

5

2

6974,15

51

52

7115,19

7172,11

                             

9

6

3

7172,11

52

53

7311,56

7388,48

                             

10

7

4

7388,48

53

54

7507,42

7610,59

                               

8

5

7610,59

54

55

7703,79

7833,29

                               

9

6

7833,29

55

56

7899,67

8055,43

                               

10

7

8055,43

56

57

8113,34

8297,74

                                 

8

8297,74

57

58

8327,00

8540,04

                                 

9

8540,04

58

59

8541,18

8782,93

                                 

10

8782,93

59

 

8726,88

8993,52

                                   

8993,52

 
 

8912,07

9203,54

                                   

9203,54

 
 

9098,26

9414,69

                                   

9414,69

 
Terug naar begin van de pagina