Bestuursreglement Faunafonds

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 11-06-2015 t/m 31-12-2016

Bestuursreglement Faunafonds

Vastgesteld door het bestuur van het Faunafonds d.d. 15 januari 2015 en goedgekeurd door de Staatssecretaris van Economische Zaken bij besluit van 17 mei 2015, kenmerk DGNR-PDJNG/150151145 en door de colleges van gedeputeerde staten van de provincies:

Drenthe: 26 februari 2015, kenmerk: 9/VTH/2015001130;

Limburg: 24 maart 2015, kenmerk: 2015/17823;

Flevoland: 18 februari 2015, kenmerk: 1704473;

Fryslân: 3 februari 2015, kenmerk: 01194013;

Groningen: 20 februari 2015, kenmerk:2015-06227/8, LGW;

Noord-Brabant: 16 februari 2015, kenmerk: 3782083;

Noord-Holland: 4 februari 2015, kenmerk: 547045-548560;

Overijssel: 20 februari 2015, kenmerk: 2015/0022889;

Utrecht: 6 februari 2015, kenmerk: 81172A68;

Zeeland: 24 februari 2015: kenmerk 15002143;

Zuid-Holland: 2 februari 2015, kenmerk: PZH-2015-505309469 DOS-2007-0011646;

Gelderland: 21 april 2015, kenmerk 2015-001085.

Begrippenlijst

[Vervallen per 01-01-2017]

 • De wet: De Flora- en faunawet.

 • De minister: De Minister van Economische Zaken, dan wel de Staatssecretaris van Economisch Zaken.

 • Het bestuur: Het bestuur van het Faunafonds.

 • Secretariaat: BIJ12, zijnde onderdeel van het Interprovinciaal Overleg.

 • Website: De website van het secretariaat.

Artikel 1. – Openbaarheid

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De bestuursvergaderingen zijn niet openbaar, tenzij ten minste vijf bestuursleden besluiten dat een bestuursvergadering in het openbaar zal worden gehouden.

 • 2 De verslagen van de bestuursvergaderingen worden geanonimiseerd ten aanzien van de verslaglegging van onderwerpen die ter vergadering voor besluitvorming of advisering voorliggen.

 • 3 De verslagen van de bestuursvergaderingen zijn openbaar tenzij de uitzonderingsgronden en beperkingen van de Wet openbaarheid van bestuur aan de orde zijn en worden gepubliceerd op de website.

Artikel 2. – Bijeenroepen en frequentie bestuursvergaderingen

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Het bestuur stelt voor aanvang van een nieuw kalenderjaar de data van de bestuursvergaderingen voor dat kalenderjaar vast.

 • 2 De bestuursleden kunnen de voorzitter verzoeken een extra bestuursvergadering uit te schrijven. De voorzitter is verplicht aan dit verzoek te voldoen indien ten minste drie bestuursleden dit verzoek schriftelijk en gemotiveerd tot hem richten. In dat geval wordt de bestuursvergadering binnen zeven dagen na het verzoek daartoe bijeengeroepen.

 • 3 De voorzitter kan besluiten tot het beleggen van een extra bestuursvergadering of tot afgelasting van een bestuursvergadering. De voorzitter kan in ieder geval besluiten tot afgelasting van een bestuursvergadering indien er onvoldoende punten voor bespreking in de vergadering zijn.

 • 4 Het bestuur kan ter vergadering deskundigen uitnodigen om aan de beraadslagingen deel te nemen.

Artikel 3. – Wijze van besluitvorming

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Besluitvorming vindt plaats in een bestuursvergadering of schriftelijk.

 • 2 Besluitvorming vindt alleen plaats indien ten minste vijf leden, inclusief de voorzitter, aan de besluitvorming deelnemen.

 • 3 Besluitvorming vindt in beginsel plaats bij unanimiteit.

 • 4 Indien niet tot unanimiteit kan worden gekomen, is een besluit tot stand gekomen indien vijf bestuursleden voor het voorgestelde besluit hebben gestemd.

 • 5 Schriftelijke standpunten van niet in de bestuursvergadering aanwezige bestuursleden worden bij de bepaling van het aantal aanwezige leden meegerekend, indien dit standpunt tijdig, dat wil zeggen uiterlijk één dag voor de vergadering, aan, in ieder geval, de voorzitter bekend is gemaakt.

Artikel 4. – Vervanging voorzitter

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Bij verhindering wordt de voorzitter vervangen door een waarnemend voorzitter.

 • 2 De waarnemend voorzitter is het oudste, in leeftijd, beschikbare bestuurslid.

 • 3 Het bestuur kan in afwijking van het tweede lid vaststellen welk bestuurslid in de voorkomende gevallen als waarnemend voorzitter optreedt.

Artikel 5. – Vertegenwoordiging

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 De voorzitter vertegenwoordigt het Faunafonds naar buiten toe.

 • 2 Bij verhindering wordt de voorzitter vervangen door de waarnemend voorzitter.

Artikel 6. – Informatievoorziening

[Vervallen per 01-01-2017]

 • 1 Er wordt naar gestreefd dat de bestuursleden de vergaderstukken voor de geplande bestuursvergaderingen uiterlijk zeven dagen voorafgaande aan die vergadering in hun bezit hebben.

 • 2 De bestuursleden dienen de vergaderstukken voor een extra bestuursvergadering als bedoeld in artikel 2, tweede lid, uiterlijk drie dagen voor deze bestuursvergadering in hun bezit te hebben.

 • 3 De bestuursleden ontvangen de vergaderstukken elektronisch.

Artikel 7. – Vergoeding voor reis- en verblijfkosten

[Vervallen per 01-01-2017]

De bestuursleden ontvangen een vergoeding voor aanwezigheid bij een bestuursvergadering, reis- en verblijfskosten overeenkomstig het Besluit vergoeding adviescolleges en commissies1.

Artikel 8. – Intrekking voorgaande bestuursreglement

[Vervallen per 01-01-2017]

Met dit besluit wordt het Bestuursreglement Faunafonds, vastgesteld door het bestuur d.d. 3 februari 2000 (Stcrt. 2002, nr. 69) ingetrokken.

, 15 januari 2015

De voorzitter:

 1. Besluit van 21 januari 2009, Stb. 2009, nr. 50

  ^ [1]
Terug naar begin van de pagina