Regeling instelling Commissie Omgaan met risico’s van geïnduceerde aardbevingen

[Regeling vervallen per 15-12-2015.]
Geldend van 10-06-2015 t/m 14-12-2015

Regeling van de Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 4 juni 2015, nr. WJZ/15058861, tot instelling van de Commissie Omgaan met risico’s van geïnduceerde aardbevingen

De Minister van Economische Zaken en de Minister voor Wonen en Rijksdienst,

In overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;

Gelet op de artikelen 6 en 7 van de Kaderwet adviescolleges en artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluiten:

Artikel 1

[Vervallen per 15-12-2015]

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a. de minister: de Minister van Economische Zaken;

 • b. commissie: de Commissie Omgaan met risico’s van geïnduceerde aardbevingen.

Artikel 2

[Vervallen per 15-12-2015]

 • 1 Er is een Commissie Omgaan met risico’s van geïnduceerde aardbevingen.

 • 2 De commissie heeft tot taak de minister te adviseren over de te hanteren overschrijdingskansen van en normen voor aardbevingen als gevolg van de gaswinning in Groningen, over toepasselijk risicobeleid, over alternatieve benaderingen van preventieve versterking, alsmede over het omgaan met veiligheidsrisico’s van door menselijk handelen veroorzaakte aardbevingen.

Artikel 3

[Vervallen per 15-12-2015]

 • 1 De commissie brengt voor 15 juni 2015 advies uit over de elementen voor zover die relevant zijn voor het bepalen van de omvang van de toegestane gaswinning.

 • 2 De commissie brengt voor 15 december 2015 advies uit over de te hanteren normen en kaders voor de definitieve Nationale praktijkrichtlijn voor aardbevingsbestendig bouwen NPR, en over andere aspecten van het omgaan met risico’s.

Artikel 4

[Vervallen per 15-12-2015]

 • 1 De commissie bestaat uit een voorzitter en vier andere leden.

 • 2 De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3 De leden brengen op persoonlijke titel hun kennis en ervaring in en treden niet op als vertegenwoordiger van een specifieke belangengroep.

 • 4 De commissie kan zich laten bijstaan door een of meer gastdeskundigen.

Artikel 5

[Vervallen per 15-12-2015]

 • 1 De commissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2 De minister voorziet in het secretariaat van de commissie.

 • 3 Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de commissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de commissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4 De commissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

Artikel 6

[Vervallen per 15-12-2015]

 • 1 De voorzitter van de commissie ontvangt een vergoeding per vergadering van € 333,11.

 • 2 De andere leden van de commissie ontvangen een vergoeding per vergadering van € 256,24.

Artikel 7

[Vervallen per 15-12-2015]

Te rekenen vanaf 1 maart 2015 worden tot en met 14 december 2015 tot lid van de commissie benoemd:

 • a. de heer mr. H.M. Meijdam, te Hoorn, tevens voorzitter;

 • b. de heer prof. dr. M.J.G. van Eeten, te Delft;

 • c. de heer dr. L.G. Evers, te Utrecht;

 • d. de heer drs. P.L.B.A. van Geel, te Helmond;

 • e. de heer prof. dr. I. Helsloot, te Renswoude.

Artikel 8

[Vervallen per 15-12-2015]

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin deze wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 maart 2015 en vervalt met ingang van 15 december 2015.

Artikel 9

[Vervallen per 15-12-2015]

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling instelling Commissie Omgaan met risico’s van geïnduceerde aardbevingen.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 4 juni 2015

De

Minister

van Economische Zaken,

H.G.J. Kamp

De

Minister

voor Wonen en Rijksdienst,

S.A. Blok

Terug naar begin van de pagina