Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Groenservice Zuid Holland 2015

[Regeling vervallen per 01-01-2017.]
Geldend van 16-09-2015 t/m 31-12-2016

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 2 juni 2015 nr. BOACAT2015/019, strekkende tot aanwijzing van buitengewoon opsporings ambtenarenbij Groenservice Zuid Holland

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Gelezen het verzoek van Groenservice Zuid Holland van 21 mei 2015 en de adviezen van de hoofdofficier van justitie bij het functioneel parket en de korpschef als bedoeld in artikel 27 van de Politiewet 2012;

Gelet op:

Besluit:

Artikel 1

[Vervallen per 01-01-2017]

In dit besluit wordt verstaan onder buitengewoon opsporingsambtenaar: de persoon als bedoeld in artikel 2.

Artikel 2

[Vervallen per 01-01-2017]

De personen, werkzaam in de functie van Handhaver Natuur & Recreatie in dienst van Groenservice Zuid Holland, zijn aangewezen als buitengewoon opsporingsambtenaar.

Artikel 3

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 2 De opsporingsbevoegdheid, bedoeld in het eerste lid, geldt voor het grondgebied van Nederland, voor zover noodzakelijk voor een goede vervulling van de aan de functie gerelateerde taken.

  • 3 De buitengewoon opsporingsambtenaar vermeldt in zijn processen-verbaal en schriftelijke verslagleggingen het in het eerste lid genoemde domein.

Artikel 4

[Vervallen per 01-01-2017]

Op grond van dit besluit kunnen maximaal 25 personen als buitengewoon opsporingsambtenaar worden beëdigd.

Artikel 5

[Vervallen per 01-01-2017]

Artikel 6

[Vervallen per 01-01-2017]

De buitengewoon opsporingsambtenaar kan de in artikel 7, eerste en derde lid, van de Politiewet 2012 omschreven bevoegdheden uitoefenen met gebruikmaking van handboeien, korte wapenstok, pepperspray en gecertificeerde diensthond.

Artikel 7

[Vervallen per 01-01-2017]

  • 1 De Groenservice Zuid Holland brengt jaarlijks, voor 1 april, verslag uit over:

    • a. het aantal buitengewoon opsporingsambtenaren werkzaam in de in artikel 2 genoemde functie;

    • b. de door die buitengewoon opsporingsambtenaren verrichte activiteiten;

    • c. de stand van zaken met betrekking tot de opleiding van die buitengewoon opsporingsambtenaren, waarbij in ieder geval wordt aangegeven hoeveel personen in het verslagjaar zijn aangemeld voor het door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie goedgekeurde examen en hoeveel personen in dat jaar voor dat examen zijn geslaagd.

  • 2 Dit verslag wordt toegezonden aan de in artikel 5 bedoelde toezichthouder en direct toezichthouder en aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie, dienst Justis, afdeling V&T, postbus 20300, 2500 EH Den Haag.

Artikel 8

[Vervallen per 01-01-2017]

De op naam gestelde akten van beëdiging en de overige benoemingsbescheiden, afgegeven mede op basis van het in artikel 9 genoemde besluit, worden geacht mede te zijn afgegeven op basis van dit besluit.

Dit artikel brengt geen wijziging in de resterende looptijd van de afgegeven aktes.

Artikel 9

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit treedt in werking met ingang van 16 september 2015 en vervalt met ingang van 16 september 2020.

Artikel 10

[Vervallen per 01-01-2017]

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar Groenservice Zuid Holland 2015.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 2 juni 2015

De

Staatssecretaris

van Veiligheid en Justitie,
namens deze,

S.M.A.C. van Weert

Afdelingsmanager V&T

Terug naar begin van de pagina