Omzettingsregeling luchthaven Midden-Zeeland

[Regeling vervallen per 15-05-2014.]
Geldend van 01-02-2012 t/m 14-05-2014

Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 25 januari 2012, nr. IENM/BSK-2012/3364, houdende omzetting van bepalingen omtrent het luchthavenluchtverkeer uit het aanwijzingsbesluit van de luchthaven Midden-Zeeland, in verband met de vernieuwing van de regelgeving voor burgerluchthavens en militaire luchthavens (Omzettingsregeling luchthaven Midden-Zeeland)

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

[Vervallen per 15-05-2014]

Artikel 1

[Vervallen per 15-05-2014]

 • 3 Het gebruiksjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Hoofdstuk 2. Luchthaven

[Vervallen per 15-05-2014]

Artikel 2

[Vervallen per 15-05-2014]

 • 1 Deze regeling is van toepassing op de luchthaven Midden-Zeeland.

 • 2 Het luchthavengebied is aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Artikel 3

[Vervallen per 15-05-2014]

Op de luchthaven is gelegen een start- en landingsbaan in de geografische richting 088°-268°, met een lengte van 1.000 meter en een breedte van minimaal 30 meter, met daarbij behorende rijbanen, voor het luchtverkeer ingedeeld onder codenummer 2 en codeletter B, zoals vermeld in bijlage 14 van het Verdrag inzake de internationale burgerluchtvaart (Trb. 1973, 109) een en ander zoals aangegeven op de kaart in bijlage 1 bij deze regeling.

Hoofdstuk 3. Regels en grenswaarden

[Vervallen per 15-05-2014]

Artikel 4

[Vervallen per 15-05-2014]

 • 1 Op de luchthaven zijn uitsluitend burgervliegtuigen met een maximum startgewicht dat niet hoger is dan 6.000 kg, zweefvliegtuigen en vrije ballonnen toegestaan.

 • 2 Naast het burgerluchtverkeer met een startmassa van minder dan 6.000 kg dat binnen de grenswaarden, bedoeld in artikel 6, is toegestaan, zijn op de luchthaven per gebruiksjaar eveneens toegestaan:

  • a. maximaal 400 bewegingen met helikopters met een maximum startgewicht van 6000 kg;

  • b. maximaal 750 bewegingen met gyroplanes;

  • c. maximaal 400 bewegingen met militaire vliegtuigen of militaire helikopters, onverminderd het bepaalde onder a.

 • 3 Hetgeen is bepaald in het tweede lid, onder c, geldt alleen indien de bewegingen plaatsvinden ten behoeve van vluchten die voor bijzonder personenvervoer noodzakelijk zijn, operationeel noodzakelijke vluchten en oefenvluchten.

Artikel 5

[Vervallen per 15-05-2014]

Het gebruik van de luchthaven vindt plaats binnen de daglichtperiode overeenkomstig de zichtvliegvoorschriften, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 3, van het Luchtverkeersreglement.

Artikel 6

[Vervallen per 15-05-2014]

De ligging van de handhavingspunten, bedoeld in artikel X, eerste en tweede lid, van de wet, en de grenswaarden voor de geluidbelasting op die punten, zijn opgenomen op de kaart onderscheidenlijk in de tabel in bijlage 1 bij deze regeling.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De

Staatssecretaris

van Infrastructuur en Milieu,

J.J. Atsma

Bijlage 1. : Ligging van de baan en plaats van de handhavingspunten, grenswaarden in de handhavingspunten

[Vervallen per 15-05-2014]

Bijlage 255383.png

Bijlage 2. , bedoeld in artikel 7 van de Omzettingsregeling luchthaven Midden-Zeeland: het beperkingengebied ten gevolge van de BKL-zone

[Vervallen per 15-05-2014]

Bijlage 255384.png
Terug naar begin van de pagina